Skrevet av: Foreldreutvalget ved Ramsund skole

Som Foreldreutvalg for Ramsund skole utrykker vi nå bekymring og stiller oss spørrende til hva som skjer i vår kommune når det gjelder prioritering av pengebruk.

Hvis vi forstår informasjonen som går ut riktig, skal altså Kongsvik skole gjenåpnes for åtte skoleelever, og dette foreløpig for ett år.

Hva er så planen etter det året? Skal skolen så legges ned igjen og pengene som ble brukt til gjenåpning egentlig bære bortkastet?

Hvis regnestykket vårt er riktig er det satt av seks millioner i budsjettet til Kongsvik skole, altså 750.000 kroner per elev i året. Kontra 164.760 per elev i 2023 ved Ramsund skole. Er det da medregnet kostnadene det vil innebære å sette bygget i stand til åpning igjen? Slik vi har forstått det, ble bygget tømt for inventar ved nedleggelse?

Ramsund skole er en ny skole med 77 elever. Dette er den andre største skolen i kommunen. Denne skolen har siden åpning hatt sine mangler og feil, derav nevnt radonmålinger, ventilasjonsfeil og lekkasje fra taket. Bassenget ved skolen i Ramsund har også vært ute av drift siden 2021.

Vil det ikke være mer hensiktsmessig å bruke kommunens penger på å få en av de eksisterende skolene i orden før vi vurderer å bruke en formue på å åpne en ny skole for åtte elever? Er disse barna viktigere enn resten av kommunens grunnskoleelever?

Vil det ikke være mest hensiktsmessig å sørge for at ett av kommunens basseng settes tilbake i full drift slik at elevene i kommunen vår kan gis den svømmeundervisningen de har krav på etter opplæringsloven § 13-10?

Ut fra vedtatt budsjett fra kommunestyret skal hver enhet i kommunen ha et nedtrekk på 4,4 prosent. Enhetsleder skole sier at et «nedtrekk medfører at vi må spare inn på drift og vedlikehold. Det å ikke utføre nødvendige vedlikehold gjør at dette kan medføre økte kostnader på sikt, fordi en liten sak kan bli stor dersom denne ikke repareres på et tidlig tidspunkt.» (Ref. Ramsund skole). «Nedtrekket vil også medføre at vi får mindre mulighet til elevrettede tiltak, noe som gjør at vi ikke har mulighet til å gjøre dagene så praktisk som vi ønsker og gi tilstrekkelig tilrettelagt undervisning i den grad vi ønsker. Dette kan gjenspeile seg i at spesialundervisningen øker og gir lovpålagte utgifter.»

Enhetslederne innenfor hjemmebaserte tjenester og institusjonstjenester sier det vil være vanskelig og nesten umulig å gi et forsvarlig tilbud til sine brukere ved et slikt nedtrekk. For hjemmetjenesten kan det innebære å måtte si opp fem årsverk…. Færre ansatte på jobb og større slitasje på ansatte som er igjen - og mest sannsynlig øker sykefraværet.

Er det blitt sånn at det, rent kynisk sett, er viktigere for kommunen at åtte barn, som kan få et kjempegodt undervisningstilbud og et mye større sosialt miljø ved en annen skole, skal gå foran alle de andre kommunale tjenestene Tjeldsund kommune er lovpålagt å levere?

Er det viktigere enn å sørge for at alle i hele kommunen får et forsvarlig og hensiktsmessig tilbud?