Skrevet av: Tore Mevik, advokat.

I debattinnlegg i HT 8. september 2023 fra Harstad Frp ved Jostein Rasmussen var inntatt lenke til brev fra advokatfirmaet Rogstad til Harstad kommune hvor det framkommer flere uriktige beskyldninger mot Noralf Leitring. Rogstad representerer eier av bnr 193.

Innlegget ble publisert uten at HT kontaktet Leitring og ga mulighet for samtidig imøtegåelse i henhold til pressens Vær varsom-plakat. Harstad Frp ved Jostein Rasmussen var heller ikke i kontakt med Leitring før brevet ble inntatt i debattinnlegget og publisert.

Leitring var således helt ukjent med brevet før publiseringen i HT.

Leitring vil påpeke følgende forhold;

Det ble i 2014 søkte om tillatelse til å legge ut den omhandlende flytebryggen.

Leitring tok personlig kontakt med daværende eier av bnr 193 vedrørende plassering og forklarte hvordan tiltaket var tenkt gjennomført.

Det framkom ikke innvendinger til prosjektet.

I etterkant ble den formelle søknadsprosessen videreført med nabovarsler i flere runder.

Bla ble det foretatt endringer i prosjektet av Leitring etter innsigelser fra en annen nabo.

Etter endt behandling av Harstad kommune ble tillatelse innvilget i 2015 og bryggen deretter lagt ut.

Leitring ivaretok alle forhold som kunne forventes gjennom søknadsprosessen og har naturligvis innrettet seg i forhold til tillatelsen etter at den forelå. Bryggen benyttes både til private formål og i forbindelse med fisketurisme.

Da naboeiendommen bnr 193 ble solgt i 2021, tok ny eier opp spørsmålet om grenser og plassering av brygga.

Dette medførte at Harstad kommune gjennomførte en oppmålingsforretning som det er uenighet om. Partene har ulikt syn på hva som skal legges til grunn for eiendomsgrensene.

Eier av brn 193 mener at tillatelsen til å legge ut bryggen er ugyldig, og krever at vedtaket omgjøres av Harstad kommune. Dette framkommer av brevet som det er lenket til i Jostein Rasmussens debattinnlegg.

Til påstander som framsettes kommenteres følgende;

Det er ikke korrekt at Leitring ikke har handlet i god tro hva gjelder omstendigheter knyttet til søknad og etablering av flytebryggen.

Han kontaktet grunneier i forkant av at det ble sendt nabovarsel, ikke motsatt slik det hevdes i brevet.

Han innga alle relevante opplysninger i forbindelse med behandlingen av saken og hadde dialog med Harstad kommune om forhold som var av betydning. For de private parter ble saken opplyst fra hans side gjennom personlig kontakt og nabovarsel.

Det hevdes i brevet at nabos pågående byggeprosjekt er stilt i bero fordi Leitring ikke har samtykket i plassering av slamavskiller

Dette er ikke korrekt, Leitring er ikke blitt forelagt spørsmål om slamavskiller. Han har forøvrig i forhold til mottatt nabovarsel ikke hatt innvendinger til byggeprosjektet.

Leitring har etter at naboen tok opp saken i 2021 ikke avvist at det er mulig å drøfte plasseringen av bryggen.

Han har derimot vært klar på at han i så fall ikke skal ha omkostninger forbundet med dette ettersom han forholdt seg til den foreliggende tillatelsen og ikke ser å ha gjort noe feil i saken.