Skrevet av: Christine B. Killie, Tjeldsund Høyre.

Representanten Hansen fra Tjeldsund Tverrpolitiske liste (TTL) kommer med et tilsvar til meg angående ny skole i Kongsvik, som mest av alt underbygger den totale forvirring som hersker i saken.

Først sier han at barn og foreldre har blitt hørt, men viser ikke til hvor og når en slik høring er gjennomført. Så spørsmålet er for meg like relevant.

Så viser Hansen til at skolen før nedleggelse hadde 31 elever. Ja, det var da en 1-10 skole, nå skal man åpne en skole fra 1-7. Dagens ungdomsskoleelever utgjør 14 elever. Noen familier har som Hansen sier flyttet, og noen vil fortsette på skolene de er elever på i dag. Sum av samarium er at elevtallet per tid er 8 elever ved skolestart.

Det sies videre at barnehagen hadde 24 barn, og at elevtallet fremover var stabilt og økende. De siste år har det startet mellom 0 og 7 elever per klasse i Kongsvik, gjennomsnittlig 3 til 4 elever per klasse. Antallet elver ved Kongsvik skole hadde ved nedleggelse det man kan si er en stabil utvikling, men om man mener det er tilstrekkelig for å åpne en ny skole er spørsmålet som er oppe til debatt.

Kostnaden jeg viser til per elev er ikke basert på gamle tall. Det er midlene TTL, SV og SP har lagt inn for skoleåret 2024/2025, fordelt på antallet elever som er innskrevet. Dette er kun til skoledrift, eventuelle kostnader for å ta bygget i bruk er ikke tatt med.

Det som også er verdt å merke seg, er at for skoleåret 2024 har de samme partiene vedtatt et generelt nedtrekk for Tjeldsundskolen på kr. 3.157.000 kr. I tillegg har enheten fått et nedtrekk på 674.000,- kroner som følge av innkjøpsavtaler, interkommunale samarbeid og privatisering av tjenester og et nedtrekk på 188.000,- kroner som følge av ENØK-tiltak.

Enhetsleder skriver at «Det gjøres ressursberegninger basert på elevtall for hvert skoleår og som følge av den økonomiske situasjonen er vi på minimumsbemanning på skolene. Nedtrekket medfører også at vi må spare inn på drift og vedlikehold. Det å ikke utføre nødvendig vedlikehold gjør at dette kan medføre økte kostnader på sikt, fordi en liten sak kan bli stor dersom denne ikke repareres på et tidlig tidspunkt. Nedtrekket vil også medføre at vi får mindre mulighet til å elevrettede tiltak, noe som gjør at vi ikke har mulighet til å gjøre dagene så praktisk som vi ønsker og gi tilstrekkelig tilrettelagt undervisning i den grad vi ønsker. Dette kan igjen speile seg i at spesialundervisningen øker og gir lovpålagte utgifter.»

Det Høyre spør om, basert på bl.a. enhetsleder skole sine utsagt: Er dette tiden å opprette en ny skole for noen få elever? Og kan man lage et godt pedagogisk opplegg for så få elever? Det svaret fikk jeg ikke i Hansen sitt innlegg i denne runden.