En daglig langbordsamtale i Sentralen (teltet på parkeringsplassen ved UIT) hver dag under Festspillene, hvor vilje til åpen og ærlig kommunikasjon er den eneste forutsetningen, ikke stilling eller arbeidserfaring.

Hun forklarer at her kan alle kan velge om de vil sitte ved siden av og bare lytte, eller delta rundt bordet. Det er ikke et press om det, men en mulighet til å dele sine tanker.

Dagens teama

En viktig og aktuell sak som skal debatteres på tirsdagens Langbord.

– Mange har sterke meninger og veien videre etter innstillingen, og disse bør ikke ligge å ulme, men tas fram til åpen meningsytring på en ufarlig måte, sier Arvola.

En av de som deltar er sametingspresidenten. Men hennes stemme veier ikke tyngre enn hvem som helst sine andre stemmer i denne samtalen.

– Et viktig tema som bør diskuteres før det blir glemt igjen, sier Arvola.

Utgangspunkt for samtalen

Sannhets- og forsoningskommisjonens har gitt sin innstilling.

Hva nå?

Når en urett der kvener og samer ble usatt for en assimileringspolitikk som genererte traumer og omfattende tap, er det vesentlig at de satsninger og forsonende tiltak som gjøres nå, både nasjonalt og i nordområdet, er velfunderte. Hvordan skal vi få til dette?

Dagfinn Høybråten ledet et utvalg som har samlet historie og skrevet ned hvordan urett og fornorskningspolitikken og har rammet samer og kvener i Nord-Norge samt skogsfinner i Finnskogen. Fra 1850- takket til 1960-tallet hadde Norge en målrettet assimileringspolitikk.

Det er en fortid der folkegrupper ble sett på som mindre verdifulle, mindre lojale, mindre intelligente og det ble bedrevet en systematisk fornorskningspolitikk for å få disse til å bytte ut sitt språk med norsk og deres kulturuttrykk med de gjengse norske. Det var også et sikkerhetspolitisk element i dette.

En av virkemidlene var tvangsplassering av barn bort fra familie og på internatskoler der det var forbudt å snakke annet enn norsk. Dette har hos mange skapt traumer som har påvirket hele deres liv, og slikt påvirker også generasjoner som kommer etter. Andre tiltak var for eksempel at kvener ikke fikk kjøpe land og at samene ble fratatt reindriftsområder.

Den norske staten ekspanderte inn i samers og kveners samfunn og områder, uten å respektere eller ta hensyn til deres språk og kultur. Dermed ble det nødvending at kvener og samer i større grad måtte mestre norsk språk og kultur. Lapp/same, finn/kven ble brukt som skjellsord, og rasismen gjorde også at mange prøvde å passere som norske, og følte de måtte fornorske seg for å få en bedre framtid. Men i kultur ligger mening, tankemåter og handlinger. Og i språk ligger kultur. Når språket mistes, mistes noe vesentlig av identitet og tilhørighet i en kultur og i en historie om flokken du tilhører.

Einar Niemi, professor emeritus i historie ved Universitetet i Tromsø, et av medlemmene i kommisjonen, sier at håpet er at rapporten skal være med på å skape forsoning mellom folkegruppene. Men det resultatet er ikke noe en kan ta for gitt. I Canada har ikke en tilsvarende rapport før til mer forsoning, tvert om.

Om vi skal forsones, må vi definere hvem «vi» er. Vi-et består av flere parter.

Vi må også anerkjenne historiske fakta, uten å legge vekt på å unnskylde overgriperen. I andre sammenhenger er det ofte lettest å legge bak seg noe sårt og urettferdig om smerten anerkjennes, også av den parten som ikke eier de vonde sårene. Hvordan kan det skje med denne historien? (Her kan nevnes at samene har fått offentlig unnskyldning fra kong Harald, det har ikke kvenene).

Noe av det som interessant å reflektere over er om de som ikke er samiske og kvenske, bør føle skyld og skam for historien? Og har de et ansvar for å rette opp tidlige tiders urett?

Og hva skal til for at kvener, samer og de som er bare tenker de kun er norske, forsones og forenes nå, som et «vi» i nordområdene, og som en nasjon?

Løsning på å oppnå et velfungerende mangfold med gjensidig respekt, ligger i at et mangfold engasjerer deg og deler sine tanker. Opplevelser av urett fra de ulike folkegruppene er nord må ikke få ligge å ulme, men ytres i en åpen meningsutveksling.

En arena for denne viktige samtalen er Festspillarrangementet Langbord tirsdag 27.juni.