Ny satsing vil bety 20–45 nye arbeidsplasser i Tjeldsund