- Trafikkforum støtter elevorganisasjonene i at fraværsgrensen er for rigid. Vi mener at føreropplæring er en del av allmenndannelsen i Norge, og at trafikkopplæring ikke er til hinder for å oppnå målene i Kunnskapsløftet, men tvert imot er et viktig supplement til den opplæringen som finner sted i videregående skole. Den formelle trafikkopplæringen ved godkjente trafikkskoler ivaretar læreplanverket i videregående skole på en måte som både utfyller og i mange tilfeller overgår de opplevelsene og den erfaringen som det er mulig å presentere elevene for i videregående skole.

Utvikling av atferdDet sier Stig Anders Ohrvik. Han er leder av Trafikkforum, en av landets største organisasjoner for trafikkopplæringsbransjen. Utgangspunktet for demonstrasjonen er regjeringens innskjerping av fraværsreglene, regler som fører til at det er vanskelig å oppnå målene i læreplanverket for føreropplæringen. Kunnskapsministeren har ved flere anledninger uttalt at trafikkskolene må tilpasse seg de nye fraværsreglene ved å tilby kjøretimer på kveldstid.- Den norske føreropplæringen handler ikke bare om å pugge trafikkregler og lære å beherske grunnleggende ferdigheter. Opplæringen legger vekt på å utvikle risikoforståelse, selvinnsikt og evne til vurdering av egen atferd.

Må kjøre i trafikk

Ohrvik mener at dersom man skal oppnå 0-visjonen, målet om null drepte og hardt skadde i trafikken, er det vesentlig at store deler av føreropplæringen, som handler om samhandling med annen trafikk, foregår i normal trafikk, altså på dagtid på hverdager.- Dette er vanskelig å oppnå nå som fraværsgrensene er innskjerpet, og det ikke lenger er adgang til å bruke lokalt skjønn på den enkelte skole. Å vente med føreropplæring til etter videregående er heller ingen god løsning. Den norske føreropplæringsmodellen forutsetter at eleven har god tid til både innlæring på trafikkskolen og mengdetrening hjemme etterpå. God læring tar tid. Og vi vet at den beste muligheten til å bruke tid på føreropplæringen er når eleven begynner med timer på trafikkskolen allerede som 16-åring. Jo lenger man venter, jo kortere tid er man innstilt på å bruke på trafikkopplæringen, sier Ohrvik.

Forventer førerkort- Men bør ikke elevene heller gå på skole enn å kjøre bil?- Det er viktig at ungdom går på skole. Men i det samfunnet vi lever i, er det forventet at unge arbeidssøkere og lærlinger har førerkort. God trafikkopplæring er altså av vesentlig betydning for samfunnet, både som ulykkesforebyggende tiltak og som grunnleggende kompetanse. Det er derfor viktig for trafikksikkerheten at føreropplæring kan foregå parallelt med, og i samsvar med opplæring i videregående skole, sier Stig Anders Ohrvik.Han mener det er feil at føreropplæring skal anses om skulk, mens arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid, hjelpearbeid og representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå ikke blir ansett som skulk.- Vi mener føreropplæring er like viktig.

Støtter demonstrasjonen

Selv om det ikke blir noen offisiell markering i Harstad, støtter trafikkskolene i byen demonstrasjonen.

- Dette er en demonstrasjon vi står hundre prosent bak. I lengden blir dette en uholdbar arbeidssituasjon, både for oss og mange andre som er involvert i trafikkopplæring. Det sier Liv Myrvang, kontorleder for Trafikkskolesenteret AS.

- Vi støtter selvsagt demonstrasjonen, sier Kari Mette Nilsen ved Trafikksikker Harstad. Hun er spesielt bekymret for hvordan det skal bli å lære elever kjøreferdigheter i en by uten trafikk.

- Etter 16.30 er sentrum dødt. Vi kan selvsagt kjøre på kveldstid, men det kan bli vanskelig å garantere at eleven er trafikksikker. De største utfordringene nå, har de elevene som bli 18 år om noen få måneder og gjerne vil har førerkortet på 18-årsdagen. Da er det lettere å planlegge for de som nettopp har fylt 16, sier Nilsen.

Roger Boltås, faglig leder ved Trafikkskolen Harstad, støtter også demonstrasjonen i de største byene.

- Det vil være synd dersom fraværsgrensen fører til at elevene må vente til de er ferdige med videregående skole før de kan ta førerkort. Ingen trafikkskoler kan endre hele arbeidstiden til kveldstid. Da blir det dyrere å lønne ansatte, og førerkortet for elevene vil også bli dyrere. Vi håper på at myndighetene besinner seg, sier Boltås.

Fraværsgrensen

Elever i videregående skole skal møte opp og delta aktivt i opplæringen.

Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget, og læreren kan heller ikke sette slike karakterer.

Eleven må legge fram relevant dokumentasjon for å få fravær unntatt fra fraværsgrensen.

Hvis eleven har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær og fraværsårsaken gjør det klart urimelig at eleven ikke skal kunne få karakter, kan rektor bestemme at han eller hun likevel får karakter.

Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke elevenes totale fravær.

Eleven skal få et varsel om han eller hun står i fare for å ikke få karakter på grunn av fravær.

Troms fylke har bestemt at dette skal gjelde for alle videregående skoler i Troms.

Kilde: Utdanningsdirektoratet

foto
- Trafikkforum støtter elevorganisasjonene i at fraværsgrensen er for rigid. Det sier Stig Anders Ohrvik. Han er leder av Trafikkforum. Foto: Privat