Mange kom med innspill da Statens vegvesen varslet oppstart av reguleringsplanleggingen av Hålogalandsveien.

- Reguleringsplanen handler om hvilke areal Statens vegvesen trenger til den fremtidige veien og hvordan tilgrensende arealer tenkes brukt. Planen vil legge føringer på utforming av vei med kryss, støytiltak, adkomster til enkelteiendommer, miljøtiltak, vilttiltak, eventuelle gang- og sykkelveier eller andre tiltak på eller langs lokalveier, områder for deponi og rigg samt prinsipper for vannavrenning, melder Statens vegvesen i en pressemelding.

Fristen for tilbakemeldinger ble satt til utgangen av november, og det kom inn innspill fra mange ulike interessenter.

- Vi har fått innspill fra grunneiere, kommuner, næringsdrivende og sektormyndigheter, og disse tar vi nå med oss videre i planarbeidet, sier prosjektleder Reidar Johansen i Statens vegvesen.

- Innspillene er med på å sikre kvaliteten i planarbeidet og etter planen skal vi presentere et utkast til reguleringsplan i løpet av sommeren/høsten 2016. Da legges planen ut til offentlig ettersyn, vi arrangerer nye folkemøter samt at det på nytt blir mulighet til å gi innspill til planen, forklarer Johansen.

Prosjektet legger opp til at reguleringsplanen skal endelig vedtas innen utgangen av 2016.

FAKTA

Hålogalandsveien skal knytte regionen sammen og omfatter E10, rv. 83 og rv. 85 fra Snubba i Evenes til Harstad og Sortland.

Strekningen utgjør om lag 150 km som fordeler seg slik:

◾90 km oppgradering av eksisterende vei

◾30 km vei i ny trasé

◾30 km tunneler

Planområdet går gjennom kommunene Evenes, Skånland, Harstad, Tjeldsund, Lødingen, Kvæfjord og Sortland i fylkene Nordland og Troms.

Det er mål om å starte bygging i 2018.