Seks personer involvert i frontkollisjon i Kvænangen