Eilertsen satt også som leder i forrige periode.

Senterpartiet får nestlederen ved Birger Theodorsen. Som medlemmer foreslås Rune Stenstrøm (H), Magnar Solberg (Frp), som brukerrepresentant forslås John-Ivar Kjelling. Fylket vil på et senere tidspunkt melde inn sin representant og vara.

Hver representant skal ha to varamedlemmer:

Eilertsens varamedlemmer er foreslått Vibeke Hind (Ap) og Leif Lysvik (Ap).

Theodorsens varamedlemmer foreslås: Ellen Slettmo (Sp) og Stig Solheim (Sp).

Som vara til Stenstrøm foreslås: Morten Kanebog (Inp) og Marie Modal (H).

Vara for brukerrepresentanten foreslås: Vibeke Marie Aspdal.

I tillegg kommer et styremedlem fra de ansatte i havna.

Styret skal endelig velges på kommunestyremøte 7. desember. I innstillingen fra valgkomiteen står det at komiteen diskuterte mulighetene for oppnåelse av minimum 40 prosent fra begge kjønn.

§ 4 Styrets sammensetning og funksjonstid

Til foretakets styre velges personer som samlet har de kvalifikasjoner som er nødvendig for å gjennomføre foretakets formål.

Harstad kommunestyre oppnevner foretakets styre, som betegnes havnestyret, og utpeker styrets leder og nestleder.

Havnestyret skal bestå av syv medlemmer. Harstad kommunestyre velger seks medlemmer med personlige varamedlemmer, hvorav ett medlem med vara skal være etter forslag fra Troms og Finnmark fylkeskommune og ett medlem med vara fra brukerne/næringslivet i regionen.

Ett styremedlem skal velges av og blant de ansatte i Harstad Havn.

Havnedirektøren kan ikke være medlem av havnestyret.

For øvrig gjelder de regler som ellers gjelder for folkevalgte kommunale organer og deres sammensetning.

Blant de medlemmer som utpekes av kommunestyret, inngår også leder og nestleder.

Havnestyrets funksjonstid er fire år og følger kommunevalgperioden.

Kommunestyret kan omorganisere, legge ned og ellers gjøre slike endringer i styret som følger av reglene i kommuneloven om folkevalgt organ.