Anker straffeutmåling etter dom om brudd på dyrevelferdsloven