Ordfører Terje Bartholsen (AP) og varaordfører Svein Nilsen (SP) smiler om kapp med sola i flyplasskrysset i Evenes etter at både Nordland fylkesting og Troms og Finnmark fylkesting denne uka vedtok støtte til realiseringen av nytt kryss til Harstad/Narvik lufthavn Evenes.

– Her har vi virkelig opplevd at fylkene har spilt på lag med oss. Dette gir oss viktig drahjelp i det videre arbeidet med å få løst problemet vi har her i dette farlige krysset, sier ordfører Terje Bartholsen.

NTP

Vedtaket fra Fylkestinget i Nordland setter E10 flyplasskrysset på femteplass for «mindre statlige vegtiltak» i fylket, etter blant annet vinteråpne fjelloverganger og Ulsvågskaret.

I Troms og Finnmark løftes Flyplasskrysset i Evenes fram som viktig infrastruktur for flyplass i et vedtak der det står: «Videreutvikling av lufthavninfrastruktur og tilbud (inkl. FOT-ruter) ved lufthavnene Tromsø, Sørkjosen, Bardufoss, i tillegg til Alta/Evenes inkludert utbedring av E10 – flyplasskrysset, samt krysset ved Brann og redningsskolen»

– Det er svært viktig for å bli hørt lenger sør at prosjektet er med i fylkenes prioriteringer, sier Svein Nilsen. I tillegg til å være varaordfører i Evenes sitter han også i fylkestinget i Nordland og har fulgt saken på nært hold hele veien.

Vedtakene inngår i fylkenes uttalelser til ny nasjonal transportplan (NTP)  som er under arbeid.

– Det er mange som presser på for å få sine prosjekter med. Dette er svært viktig støtte for oss i denne regionen, sier Nilsen.

Samarbeid

Vedtakene denne uka kommer etter lang tids dialog mellom Evenes kommune og fylkene. Sentralt i arbeidet har fylkesråd for samferdsel i Troms og Finnmark, Agnete Masternes Hansen (AP) og fylkesråd for transport og infrastruktur i Nordland, Monika Sande (SP) vært.

– Jeg vil rose begge fylkesrådene for at de er lydhør for de utfordringene vi opplever i grenseområdet mellom to fylker. Denne dialogen vil vi utvikle videre, sier Evenes-ordføreren.

E10 flyplasskrysset i Evenes er ferdig regulert og vil koste 345 millioner 2021-kroner å bygge ifølge Statens vegvesen. Trafikksikkerheten i krysset er dårlig og trafikken har økt sterkt etter reetableringen av Evenes flystasjon. Nå planlegges også milliardsatsing på næring som kan bli vanskeliggjort uten et nytt kryss.