Fikk nei til torskeoppdrett nord for Grytøya

Planutvalget vendte tommelen ned for planene til Senja-selskapet KIME Akva AS om å etablere torskeoppdrett ved Langskjæret i øyriket.

Viltfanget torsk under oppbevaring. Torskeoppdrett.  Foto: Pressefoto

nyheter

Problemet er at lokaliteten de ønsket seg ligger delvis utenfor området satt av i kystsoneplanen for denne type oppdrett. For å få tillatelse, trengte selskapet dispensasjon fra planen, og der kom de til kort i planutvalget.


Varsler gigantsatsing på torskeoppdrettK

Vesterålen Havbruk AS ønsker å legge hele fem oppdrettsanlegg for torsk til Harstad og Kvæfjord. Sier lokalpolitikerne ja, ligger det en etablering av industriarbeidsplasser på land i potten, forteller administrerende direktør Brynjar Kværnstuen.


Utvalget begrunnet avslaget med at en dispensasjon ville tilsidesette hensynene som skal ivaretas gjennom kommuneplanens arealdel i vesentlig grad, i og med at området er avsatt til Kombinerte formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone (NFFF). En dispensasjon som omsøkt vil kunne medføre uheldige virkninger for nærliggende områder i henhold til merknader fra berørte sektormyndigheter.