MENINGER:

Svar til Sandra Borch

– Vårt innlegg faller ikke i god jord hos stortingsrepresentant Sandra Borch. I et innlegg går hun til angrep på vår framstilling og vår integritet. Vi synes det er synd, skriver innleggsforfatterne.
nyheter

I et innlegg i Harstad Tidende gjør vi et forsøk på å forklare noen av endringene i politiet de siste åra og å korrigere noen tall. Ønsket vårt med innlegget er at befolkninga i Harstad skal sitte igjen med et litt mer utfyllende bilde av polititjenesten enn de får om de leser Harstad Tidendes fremstilling.

Vårt innlegg faller ikke i god jord hos stortingsrepresentant Sandra Borch. I et innlegg går hun til angrep på vår fremstilling og vår integritet. Vi synes det er synd, for vi er glade for engasjementet og mener norsk politi fortjener politisk oppmerksomhet og god debatt. Vi gjør derfor et nytt forsøk på å bidra til det.

Les Sandra Borchs meningsinnlegg her:


Meninger:

Politimesterens tåkelegging

I Harstad Tidende den 24. august går politistasjonssjef Sletten og politimester Nilsen i det klassiske politileder-forsvaret. Dette er ikke en øvelse politiets ledelse i Troms er alene om. Det er politilederes paradegren.


Sandra Borch skriver at vi «reagerer på at Senterpartiet på et besøk i Harstad kritiserte politireformen». Nei, det gjør vi ikke, og vi verken kan eller vil ta et politisk standpunkt eller bli dratt inn i en partipolitisk diskusjon om politireformen.

Det vi reagerer på, er Sandra Borchs påstand om at «27 politistillinger er forsvunnet fra Harstad». Faktum er at det er 2 flere politistillinger i Harstad politistasjonsdistrikt i dag enn det var i 2017.

Vi reagerer også på at Harstad Tidende skriver at «Harstad politistasjon har rundt 25 ansatte i dag». Faktum er at Harstad politistasjon huser mer enn 70 årsverk.


Ikke nok å telle hoder

Harstad Tidende skriver mandag 23. august om bemanninga ved Harstad politistasjon. Beskrivelsen kan etterlate et inntrykk av at innbyggerne i Harstad politistasjonsdistrikt har en dårligere polititjeneste i dag enn de hadde før politireformen. Vi mener bildet er mer nyansert og at innbyggerne på flere områder har bedre tjenester i dag.


Vi ønsket også å supplere et ensidig fokus på det som er tatt bort og lagt ned med informasjon om det som er bygget opp. Det gjør vi av to grunner. Den ene er at befolkninga i Harstad må kjenne til den polititjenesten de faktisk har tilgang på. Den andre er at våre medarbeidere også fortjener positiv oppmerksomhet for den formidable innsatsen de legger ned i å bygge opp nye funksjoner, tilegne seg ny kompetanse og arbeidsmåter og levere gode resultat i ei tid prega av gjennomgripende endringer i hele politietaten.

Når vi er nøye med å si at vi supplerer og nyanserer, er det for å understreke at vi ikke vil gå i rette med Borchs oppfatninger. Hun har for eksempel rett i at stillinger og funksjoner er flytta fra Harstad. Det gjelder, som vi peker på, først og fremst administrative stillinger, men også viktige politiressurser som operasjonssentralen. Disse funksjonene er nå flytta til Bodø og Tromsø. Borch finner det underlig at vi i denne sammenhengen henviser til 22. juli. Grunnen til at vi nevner 22. juli, er at vi vil minne om at det er grunner til endringene som skjer. Når det gjelder operasjonssentral og en del andre sentraliserte funksjoner i politiet, snakker vi om grunner som det var stor enighet og oppslutning om. Både politikere, befolkninga og politiet selv mente at det var grunn til endring etter 22. juli-håndteringa. Det er sjølsagt mange meninger om hvilke endringer som er gode, og om noen av dem er unødvendige. Men å fortsette som før har, slik vi opplever det, aldri vært et reelt alternativ, verken i den politiske debatten, opinionens øyne eller internt i politiet.

Politiet kommer fortsatt til å endre seg. Grunnlaget for fremtidig endring må være innsikt, faglige vurderinger og politisk debatt. I diskusjonen er det sjølsagt rom for ulike synspunkt og vurderinger, både eksternt og internt.

Borch vurderer polititjenesten i Harstad annerledes enn vi gjør. Det er OK. Vi kommer fortsatt til å bidra med fakta og faglige vurderinger, og håper det er rom for å komme med utfyllende informasjon uten at det skal bli tatt til inntekt for bestemte, partipolitiske oppfatninger om politireformen. Den viktige debatten om norsk politi fortjener det.


Innsatsleder ba om flere politifolk i gatene: – Det er så mange koordinatorer at vi har mistet oversikten

En oppgitt innsatsleder ved Harstad politistasjon la lite mellom da han beskrev konsekvensene av nærpolitireformen overfor Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum.