Meninger:

Vi ønsker mer planting av granskog i vårt distrikt

Allskog Trondenes skogeierlag ønsker å tilkjennegi sin støtte til det positive forslaget fra kommunedirektøren i Harstad om å plante 100 daa granskog per år på kommunens eiendommer.

  Foto: Illustrasjon

nyheter

Allskog Trondenes skogeierlag har i brev til Harstad, Kvæfjord og Tjeldsund kommuner bedt kommunene om å sørge for økt planting på egne arealer, samt bidra til at også arealer i privat eie blir plantet til. Vi er derfor svært tilfreds med at Harstad kommune planlegger å plante 100 daa granskog per år.

Tidligere var det stor planteaktivitet i nettopp dette området. Kommunene hadde egne skogreisingsledere som organiserte plantegjenger og samarbeidet med grunneierne om skogreising og treslagsskifte. Derfor har Sør-Troms i dag en veldig stor andel av framtidsskogen i Troms. Men av ulike grunner stoppet skogreisingen opp. Dette er uheldig ut fra en skogfaglig tankegang, der jevn hogstklassefordeling er det ideelle. Med jevn hogstklassefordeling vil sluttavvirkning og planting foregå i et kretsløp som gjør at karbonbindingen kan økes fra år til år, og ikke reduseres som en følge av overvekt av gammelskog som blir avvirket samtidig.

I dag er det blitt sterkt fokus på skogens karbonbinding, særlig etter at FNs klimapanel påpekte at skogplanting er en viktig forutsetning for å nå klimamålene i Paris-avtalen. Dermed er det enda viktigere med skogplanting. Ut fra ønsket om økt CO2-binding i skog, er det særlig viktig å plante barskog på områder som i dag ikke er skogvokst og som ikke lenger brukes til eng og beite. Dernest er det viktig med treslagsskifte på arealer med lite produktiv skog for slik å øke karbonbindingen. I tillegg vil skogplantingen bygge opp skogressursene i området, og legge grunnlag for ei framtidsnæring som blir viktigere når fossiløkonomien tar slutt.

Allskog Trondenes skogeierlag ønsker på denne bakgrunn å tilkjennegi sin støtte til det positive forslaget fra kommunedirektøren i Harstad om å plante 100 daa granskog per år på kommunens eiendommer. Tiltaket er den billigste måten for å trekke karbon ut av atmosfæren, samtidig som det bygger opp framtidsverdier i kommunen. Dette kan vel ikke politikerne takke nei til?