Leder:

Mer heltid er helt nødvendig

En oversikt i VG nylig viste at over 170 av de drøyt 310 koronadødsfallene her i landet har skjedd på et sykehjem eller omsorgssenter. At disse institusjonene er overrepresentert på statistikken er jo ikke unaturlig.

Koronaevalueringen må se på den utbredte bruken av deltidsstillinger, tilkallingsvakter og dermed sirkulasjon av personale mellom flere arbeidssteder.

nyheter

Alder og underliggende sykdommer gjør beboerne særlig sårbare ved smitte. Men derfor kreves det også særskilt god kontroll med forholdene ved sykehjemmene.

En institusjon som har figurert i det nasjonale nyhetsbildet er Villa Skaar Valstad i Eidsvoll, hvor ni av beboerne har dødd av viruset på mindre enn to uker og hvor alle de øvrige nå er bekreftet smittet. Med 50 smitteutbrudd på sykehjem rundt om i landet når statistikken stadig nye høyder i høstens koronabølge.

Utbruddet på Eidsvoll fikk spesiell oppmerksomhet da tilkallingsvikar varslet helsemyndighetene om alvorlige brudd på smittevernreglene. Ifølge varsleren kunne smittede personer bevege seg rundt omkring på institusjonen, og det skortet på utstyr og forholdsregler på personalsiden. Varslingen utløste alarm hos både sykehjemseier og lokale myndigheter. Men tilfeller som dette er forstemmende lesning, ikke minst for pårørende som har hatt strenge besøksrestriksjoner i smittevernets navn.

Sykehjemmene er pålagt å følge detaljerte retningslinjer fra Folkehelseinstituttet. Ansvaret for å følge dem, for kontroll og for å håndtere et smitteutbrudd må nødvendigvis ligge lokalt. Sentralisering er intet tema. Det bør heller ikke et fremstøt fra paraplyorganisasjonen For Velferdsstaten være; det er ikke påvist større smitterisiko på privateide enn kommunale sykehjem. Hva som derimot må sikres plass i koronaevalueringen, er den utbredte bruken av deltidsstillinger, tilkallingsvakter og dermed sirkulasjon av personale mellom flere arbeidssteder.

En slik sirkulasjon er ofte nødvendig for å skaffe seg en tilstrekkelig lønn – men med såkalt kryss-smitte som en åpenbar risikofaktor. Dette er noe fagforeningene lenge har påpekt, og i år er problemstillingen satt på spissen. Å gripe inn fra sentralt hold med begrensninger på deltidspraksisen, ville ikke være noen farbar vei. Kommunene har ansvar for å organisere tjenestene, og flere heltidsstillinger krever innsats på mange plan. Men pandemien bør gi mer fremdrift i prosessen.