Leder:

Klar tale fra staten

Flere av ofrene i trygdeskandalen opplevde informasjonsskrivene fra Nav som «utydelige» og brevene som rent ut «uleselige».

Stat og kommune skal uttrykke seg klart, korrekt og i et språk tilpasset målgruppen.

nyheter

Det konstaterer granskningsutvalget i sin rapport etter å ha intervjuet noen av dem som fikk krav om tilbakebetaling – eller til og med havnet i fengsel – da etaten feiltolket reglene for å motta trygd og stønad under opphold utenlands.

Forvirringen om forholdet mellom EØS-forordninger og norsk lov gjennomsyret hele statsapparatet. Nav-brevene bekrefter slik sett tesen om uklart tenkt og uklart skrevet. Men klarhet i jussen er i seg selv ingen garanti for begripelige brev fra det offentlige. Og her dreier det seg om informasjon som mottagerne har en plikt til å sette seg inn i.

Tunge byråkratiske vendinger kan ha flere forklaringer, det være seg et utdatert syn på faglig prestisje eller en overdreven frykt for ikke å være juridisk presis nok. Eksemplene florerer fortsatt, selv om mye har gått i riktig retning etter det store prosjektet Klart språk i staten. Et tilsvarende for kommunene sluttføres i år. Språkrådet fremhever skriv og veiledere fra Skatteetaten, veivesenet, tolletaten og sykehusene som eksempler på at det nytter.

Å oppfatte hva statlige og kommunale instanser vil med sine brev til oss er en forutsetning for likebehandling av innbyggerne. Dette har med rettssikkerhet å gjøre - og for folks tillit eller avmaktsfølelse overfor myndighetene. Og det er ikke bare mottakersiden som kan tape økonomisk på uklarheter. Et anslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for noen år siden viste en regning til staten på over 300 millioner kroner som følge av oppklaringsrunder og klagesaker.

Både forslaget til ny forvaltningslov og til en språklov som ventes vedtatt i høst har klare formuleringer om det som burde være selvsagt: stat og kommune skal uttrykke seg klart, korrekt og i et språk tilpasset målgruppen. Forhåpentligvis gir dette en ekstra dytt til etater og byråkrater som fortsatt måtte tro at det holder med korrekt juss og rettskrivning. For å ta et klassisk eksempel, ga det målbare, positive resultater da Nav endret en overskrift fra «Søknad om oppsatt uførepensjon, purring og varsel om henleggelse» til «Du kan risikere å gå glipp av pensjon».