HRS svarer lokalpolitikerne om ny renovasjonsforskrift:

Ingen endringer for næringslivet - fritidseiendommer og permanente campingløsninger må punge ut

HRS har blitt bedt av administrasjonen i Harstad kommune om å kommentere rundt forslaget til renovasjonsforskrift som omhandler hytte- og fritidsrenovasjon og spesielt permanent oppsatte campingvogner.

FORSKRIFT Hålogaland Ressursselskap gir tilbakemelding til lokalpolitikerne.  Foto: Illustrasjonsfoto: NTB SCANPIX

nyheter

Innstramningen medførte en heftig debatt i Formannskapet da saken var oppe til behandling for noen dager siden. Noen av medlemmene mente renovasjon for fritidseiendom var unødvendig. Andre var bekymret for sjokkøkninger i renovasjonsavgiften for campingplasser, med den nye forskriften.


Espen Ludviksen hardt ut mot ny renovasjonsforskrift: – Ran på høylys dag

Det ble heftig i formannskapet da politikerne drøftet ny renovasjonsforskrift for kommunen.


Avfallsselskapet har nå sendt svar til saken "Ny renovasjonsforskrift for Hålogaland Ressursselskaps eierkommuner", og skriver følgende:

Det har vært diskusjon rundt innføringen av fritidsrenovasjon. Kommunene er lovpålagt å legge til rette for avfallshåndtering fra fritidsboliger. Dette er nedfelt i forurensningsloven og en presisering kom fra Miljødirektoratet i 2013. Denne ligger vedlagt.

Lovkrav – husholdningsavfall

Renovasjonsforskriften som er til behandling i alle HRS sine åtte eierkommuner gjelder kun for husholdningsavfall og ikke næringsavfall. Forskriften er pr. nå vedtatt i Tjeldsund kommune, Evenes kommune og Kvæfjord kommune.

Forskriften omfatter alle typer boliger med privat hushold, også boliger som ikke benyttes regelmessig slik som fritidsboliger. I henhold til «Lov om vern mot forurensninger og om avfall» (forurensningsloven) §30 – Kommunal innsamling av husholdningsavfall heter det blant annet:

«Kommunen skal sørge for innsamling av husholdningsavfall. Forurensnings-myndigheten kan i forskrift eller i det enkelte tilfellet pålegge kommunene å innføre ordninger for sortering av avfallet.»

Gebyrplikt for husholdningsavfall inntreffer når eiendommen har permanent oppsatt byggverk med bruksenhet som gir mulighet for hvile og matstell innenfor bruksenheten. Dette betyr at det i tillegg til ordinære boligenheter også er gebyrplikt for hytter herunder campingvogner med permanent oppstilling. Med permanent oppstilling menes oppstilling ut over 3 måneder.


Snart kommer nye avfallsdunker

I løpet av første halvdel av september starter HRS utdelingen av tre nye avfallsdunker i Harstad.


Gebyrene skal være lik for eiendommer eid av brukere som bor i kommunen eller bor utenfor kommunen. Gebyret er en betaling for tilbudt tjeneste, og det er opp til den enkelte gebyrpliktige å utnytte tjenesten. Fastsetting av gebyrnivåene gjøres av kommunestyret ut fra prinsipp og regler om selvkost for kommunale tjenester. I dette tilfellet fremgår det også av forurensningsloven at kommunen ikke kan subsidiere del av tjenesten.

Det er eier av grunneiendommen som er ansvarlig for gebyret. Dersom eiendommen er festet bort i mer enn 30 år, vil ansvaret for gebyret påhvile fester.

Organiserte oppstillingsplasser for campingvogn

Forskriften gjelder ikke ordinære campingplasser som brukes for kortere stopp/overnatting. Dette er virksomheter som driver på kommersiell basis. Avfallet fra denne type virksomhet er næringsavfall og omfattes ikke av denne forskriften.

De områdene der det er tilrettelagt oppstillingsplasser for campingvogn for langtidsoppstilling omfattes av forskriften. Dette forsterkes også ved at det i mange tilfeller er bygd spikertelt og bruken av disse er lik bruk av hytter. Disse felles oppstillingsplassene kan være organisert på forskjellig vis. Noen steder er det grunneier som leier ut området, men andre steder er det opprettet sameie. På hvilken måte disse er organisert er ikke avgjørende for om de omfattes av forskriften eller ikke, men det er opphavet til avfallet.


Slik blir årets strandrydding: – Alle kan være med

Harstad kommune vedtok nylig å bruke 50.000 kroner til den nye panteordningen for avfall. Fra og med onsdag i neste uke får du penger for å plukke søppel.


I saksfremlegget som følger med renovasjonsforskriften er det også henvist til en dom i Gulating lagmannsrett av 5. juli 2010. Saken gjaldt ca. 60 langtidsparkerte campingvogner på Hardanger Feriecenter AS, og om disse skulle inngå i Kvam kommune sin renovasjonsordning og dermed bli belasta renovasjonsgebyr for husholdningsrenovasjon. I dommen heter det blant annet: «Avfall fra langtidsplasserte campingvogner, som i realiteten fungerer som hytter, må rettslig sees som «husholdningsavfall» når lova skal tolkes slik at det avgjørende er hvor avfallet har sitt opphav. […] Etter dette legg lagmannsretten til grunn at avfallet kommer inn under tvungen kommunal renovasjon, jf.[forurensningslovens] § 30. […] Etter hovedregelen i § 34 fjerde ledd første punktum er grunneieren ansvarlig for betaling av gebyret.»

Dette har avfallsselskapet i Bergen valgt å ta inn i sin forskrift for å presisere dette:

Med næringsavfall menes avfall fra offentlige eller private virksomheter², organisasjoner, foreninger og institusjoner.

Borettslag og virksomheter som eier en eiendom og driver utleie av bolig på eiendommen omfattes av denne forskriften, jf. definisjonene i forskriften § 2.

Løsninger skal finnes

Denne bestemmelsen med permanent oppsatte campingvogner er tatt inn i renovasjonsforskriften til veldig mange kommuner i Norge i dag og er i henhold til lovverket. Den har også vært en del av forskriften til flere av våre eierkommuner. Dette er ikke det første som blir prioritert ved oppstart av hytte og fritidsrenovasjon.

Vi skal finne gode løsninger for å få oversikt over de permanent oppsatte campingvogner.