Meninger:

Støtter forslaget om færre domstoler

Domstolkommisjonen har nylig kommet med sitt forslag til fremtidig struktur for domstolene i Norge, herunder forslag til etablering av færre men større domstoler i Nord-Norge.

KRONIKK: Sorenskriver Kirsti Ramberg er blant dem som har satt sitt navn under innlegget. 

nyheter

Vi slutter oss til hovedtrekkene i kommisjonens synspunkter og konklusjoner. Kommisjonen har gjennom et grundig utredningsarbeid synliggjort de samfunnshensynene som bør ligge til grunn for domstolene i fremtiden. I rapporten er det påpekt hva som skal til for å sikre at domstolene blir rustet til å møte kravene til kvalitet, spesialisert kunnskap, effektiv ressursbruk og digitalisering. Det er videre viktig å merke seg at Dommerforeningen, som er fagorganisasjonen til alle dommerne i Norge, og førstelagmannen i Hålogaland lagmannsrett har gitt sin klare støtte til forslagene i rapporten.

Etablering av større domstoler vil gi en rekke faglige og økonomiske fordeler: - Større fagmiljøer og mindre sårbarhet - Mulighet for spesialisering innen viktige fagområder - Styrking av domstolenes kompetanse og kvalitet i behandlingen av barnesakene - Bedre ressursutnyttelse og mer rasjonell drift, særlig med hensyn til lokaler samt utstyr til digitalisering og opptak i retten.