Sender åpent brev til UNN m/samarbeidspartnere:

–Vedtak om nedleggelse er tatt på sviktende grunnlag

Aksjonskomiteen Øyriket har sendt et åpent brev til UNN m/samarbeidspartnere, der de ber om at vedtaket om nedleggelse av ambulansebåten blir reversert.

AKSJON UNN slipper ikke unna nedleggelsen av ambulansebåten Alden uten langvarig kamp med folket i øyriket.  Foto: Illustrasjon

nyheter

Her er brevet i sin helhet:

Åpent brev til UNN med samarbeidspartnere.

Øyriket 29.12.18

UNN’s sak 89 – 2018 Nedleggelse av ambulansetjenesten Bjarkøy.

Styret i UNN vedtok 15. november å legge ned ambulansebåt på Bjarkøy med virking fra og med 1 januar 2019. Bakgrunn for vedtaket er økonomiske innsparinger.

Vedtaket skulle gjennomføres forutsatt at kompenserende tiltak var iverksatt.

UNN har fremmet følgende tiltak:

• Beredskapsferge på sambandet Stornes – Bjørnerå

• Ambulansehelikopter fra Evenes

• Reserveløsning med transportbåt fra Harstad eller Andenes ved dårlig vær.

• Akutt teamet ved Bjarkøy sykehjem


Øyriket kan bevise at disse kompenserende tiltak IKKE er på plass og ber UNN om å reversere vedtaket på følgende bakgrunn:


Beredskapsferge

• TFT/ Norled har ikke fått dispensasjon fra Sjøfartsdirektoratet. Søknad fra 04.12.18 er ikke behandlet og godkjent.

• Ny rutetabell med gjeldende bemanningsordning forutsetter at TFT/Norled får dispensasjon fra krav om hviletid.

• Ferge skal benyttes til å transportere ambulanse, – men transporten skal ikke gå ut over rutetilbudet.

• Krav om at UNN ikke kan benytte fergen etter behov, men må forholde seg til ruteavgangene. Fergen er derfor ikke i beredskap i store deler av døgnet. UNN kan derimot bestille ekstra turer i pauser jfr avtale underskrevet av Fylkesråd for samferdsel.

• Fergen kan ikke være i beredskap 24/7 når de ikke har dispensasjon slik det har blitt kommunisert ut.

• Avtalen går ut over terminologien LIV og HELSE, -, da dette er planlagt brudd på lovpålagt hviletid.

• «Dette vil med andre ord si at dersom det inngås en fast avtale der det legges opp til at arbeids- og hviletiden jevnlig brytes som en del av den planlagte arbeidstiden, er dette ikke i tråd med verken lov eller forskrift. Liv og helse i denne sammenhengen er relatert til havsnød og andre nødssituasjoner.» Ref SD

• Antall oppgitte turer til Sjøfartsdirektoratet er satt til 12 turer i løpet av 1 år.

• Statistikken som UNN benytter seg av er ikke den samme som de reelle turene ambulansebåten Alden har i løpet av 1 år.

• UNN`s egne betingelser i møtereferat 10.03.16 er ikke oppfylt. Fergen er uansett ikke disponibel slik som betinget.

– Mail datert 10.03.2016 Prehospital tjenester i Harstad Nord etter åpning av Bjarkøyforbindelsen.

2. Beredskapsferge over Toppsundet vil være avgjørende for avvikling av UNN’s ambulansebåt. En beredskapsferge må være i beredskap hele døgnet og kunne rykke ut ved behov den tid av døgnet som den ikke er i rutetrafikk. Ved vanlig rutetrafikk må trafikken avbrytes av akutte hendelser der det gjelder å få frem hjelp raskt.


Konklusjon på kompenserende tiltak beredskapsferge:

• Lovlighet på brudd på lovpålagt hviletid er ikke omsøkt eller godkjent av direktoratene eller forbundene.

• Beredskapsferge var hovedkriteriet for at vedtaket skulle bli gjennomført.

• Når beredskapsfergens funksjon enda ikke er klarlagt og fortsatt ikke er godkjent av Sjøfartsdirektoratet så kan ikke UNNs vedtak bli stående. Dette medfører fare for liv og helse.

Ambulansehelikopter fra Evenes.

Det er kommunisert ut at terskel for helikoptertransport i Øyriket blir senket grunnet nye innflygnings traseer. Dette vil medføre at helikopter oftere kan bli brukt ved akutte hendelser.

• I samtale med fartøysjef på et av LA’s helikopter blir dette dementert.

• For å senke terskel i dårlig vær kreves det at radiofyr / beacons er plassert på de aktuelle innflygingsmønstre/ landingssteder i øyriket. Dette er ikke blitt gjort, – og dermed kan ikke LA’s fartøysjefer senke terskelen for flyging i dårlig vær. LA’s krav er 2700 meter fri sikt.


Konklusjon på bruk av ambulansehelikopter

• Ikke innfridd for å ivareta sikkerhet til LA’s helikopter og kan fortsatt ikke fly ved dårlig vær.

• Kompenserende tiltak er dermed ikke utført.


Redningsselskapet (RS)

UNN har inngått avtale med RS for transport av helsepersonell fra Harstad til de veiløse øyer samt til Lundenes ved fergeavbrudd. UNN har definert i søknad at båt blant annet skal oppfylle følgende kriterier:

Transport av pasient på båre.

I avtale med RS står det at RS Simrad Færder er båten Øyriket skal ha som hoved fartøy for å bringe helsepersonell og transport av pasient tilbake til sykehus.

RS Simrad Færder har IKKE bårekapasitet, – og pasient kan ikke på forskriftsmessig eller forsvarlig måte bli transportert til sykehus.

Det er ikke stilt nevneverdige krav til fartøy eller kompetanse til fører.

• Utlysningens mangel på krav til sertifisering og kompetanse, herunder helseattest og sikkerhetsopplæring, er også klart i strid med de kravene som Sjøfartsdirektoratet nå innfører for alle typer kommersielle fartøy fra lengde 8 meter og oppover.

• Den beskrevne tjenesten har begrenset omfang, men er forutsatt å benyttes når andre tjenester ikke kan operere på grunn av værforholdene. Tjenesten vil også omfatte bårepasienter som en må forutsette ikke kan hjelpe seg selv i en kritisk situasjon.

• RS tar også forbehold om kaiforhold, evt når de er på andre oppdrag som dykking, berging og los oppdrag. Da forbeholder de seg retten til å fraskrive seg oppdraget fra UNN, – og da måtte bruke RS Dagfinn Paust med liggested Andenes.

• Responstiden for RS Dagfinn Paust vil være minimum 2,5 timer og er dermed totalt uansvarlig.


Konklusjon reserveløsning transportbåt.

• UNN har basert utlysningen på 10 oppdrag i løpet av 1 år. RS sine båter innehar etter våre opplysninger ikke gyldige sertifikater til å påta seg slike formaliserte oppdrag som UNN binder dem til. Dette vil være med på å forverre en pasients tilstand da de ikke har båreplass eller plass for behandling av pasient under transport til sykehus.


• Kompenserende tiltak er dermed ikke på plass.


Akutt team Bjarkøy


Harstad kommune har 7 sykepleiere i Øyriket. Disse skal nå i løpet av januar og februar motta opplæring av ambulansepersonell for å utføre prehospitale tjenester.

Disse skal være førsteskansen før medisinsk personell /transport ankommer. Brannfolk ansatt i Harstad kommune skal også motta oppgradert opplæring.


• I ROS-analysen fra Harstad kommune skal 2 brannfolk rykke ut ved akuttoppdrag.

• 1 sykepleier skal rykke ut fra Bjarkøy Sykehjem, der 1 sykepleier er i bakvakt.

• Brannfolk skal erstatte ambulansepersonell.


Dette er ansvarsfraskrivelse av UNN.


Harstad kommunes ansatte, sykepleiere og brannfolk, skal ikke erstatte UNNs ansvar for prehospitale tjenester. Dette vil medføre en ekstra belastning på allerede få sykepleiere og vil gå ut over deres normale arbeidsforhold og også dagens arbeidsansvar.

Hvordan er denne utrykningen sett for seg?

Ambulanse er planlagt stasjonert på Lundenes, – og ikke ved Bjarkøy Sykehjem.

Skal sykepleiere som IKKE har utrykningskurs kjøre i kommunale tjenestebiler til pasient / ulykkessted?


Konklusjon akutt team

• Ingen opplæring er gitt før ambulansetjenesten er lagt ned. Ingenting er utprøvd eller testet i fullskala øvelse før beslutning om nedleggelse.

• Konklusjon blir dermed at kompenserende tiltak og tilstrekkelig opplæring ikke er utført.


Oppsummering


• Vedtaket til UNN baserer seg på både økonomi, overføring av personell, samt ansvarsforflytning.

• Det økonomiske aspektet krever vi at UNN synliggjør, da våre regnestykker viser at deres modell blir dyrere enn opprettholdelse av ambulansestasjon og ambulansebåt totalt sett.

• Kompenserende tiltak som skulle være på plass er ikke omsøkte, godkjente eller ferdigbehandlet innen fristen 01.januar 2019.

• Ferga er av Troms Fylkestrafikk beskrevet som beredskapsferge, men den innehar ikke gyldig dispensasjon fra Sjøfartsdirektoratet til å utføre drift som beredskapsferge.

• RS innehar ikke de korrekte sertifikater eller oppfyller UNNs eget krav for transport av pasient. Dette er sterkt kritikkverdig. RS Simrad Færder vil ikke kunne transportere pasient forsvarlig til sykehus.

• Ansatte i Harstad kommune tilknyttet Bjarkøy har ikke mottatt opplæring innen fristen for nedleggelse av ambulansestasjon og ambulansebåt.

• Fjerning av ambulansebåt og mangel på lovlige omsøkte kompenserende tiltak vil medføre fare for liv og helse.

Øyriket ber UNN om å reversere vedtaket, – opprettholde beredskapen slik den er i dag. Vi hevder at deres kompenserende tiltak for å opprettholde forsvarlig og sikker beredskap ikke er på plass.

Vedtaket til UNN var å legge ned ambulansebåten Alden. Det står ingenting om å legge ned ambulansestasjon, – noe som vi stiller et stort spørsmålstegn til siden UNN fjerner ambulanser og ambulansearbeidere fra Øyriket.

Beredskapsferge er UNNs eneste kompenserende tiltak, – men har ikke fått nødvendig godkjennelse av Sjøfartsdirektoratet.

Beboere i Øyriket vil samlet holde UNN og UNNs styre ansvarlig og om nødvendig gå til sivilrettslig søksmål for enhver hendelse som åpenbart skyldes manglende og uforsvarlig akuttberedskap dersom vedtaket blir opprettholdt.


Med vennlig hilsen

Aksjonskomiteen Øyriket


Merk: Hvis noe av ovennevnte ikke stemmer eller ikke er korrekt ber vi UNN om å synliggjøre både underskrevede, godkjente og omsøkte avtaler. Derunder korrekt budsjett satt opp mot UNNs reelle tall knyttet til besparelse.


Fortsetter kampen for ambulansebåten:

Øyfolket gir seg ikke

Øyfolket fortsetter kampen for å beholde ambulansebåten Alden. 1. januar blir MF Lauvstad beredskapsferge.Traff blinken ganske ofte

Når byens morsomste menn og kvinner samler seg i byens storstue for å underholde, er forventningene store. Noen innfridde til fulle, mens andre igjen dessverre bommet litt, både på humor og publikum.– Vent med raketter til kvelden nyttårsaften

Nyttårsaften er for mange årets hyggeligste dag, men ikke for katter, hunder og hester.