Store steinmasser tas ut av skredfarlig fjellside

Og oppå utglidningen står det plassert en høyspentlinje som forsyner Sørrollnes med strøm.

LØSE PARTIER: Det har vært store bevegelser i fjellmassene ovenfor fylkesvei 848 på Rolla i Ibestad kommune. Foto: Andreas Persson 

nyheter

Statens vegvesen skriver i en pressemelding at det er besluttet å ta ned større mengder stein over fylkesvei 848 på Rolla i Ibestad kommune, etter at det i forrige uke ble oppdaget en utglidning i et fjellparti.


Utglidning av masser ved Halsen kan i verste fall føre til strømstans på Sørrollnes:

Større utglidning ved Halsen

Torsdag ettermiddag var det en større utglidning av masser ved Halsen på fv-848 (cirka 10 000 m³).

 

Utbedringsarbeidet på veien 848 har pågått siden april i år, og skal etter planen ferdigstilles i høst. Tiltaket, som omfatter en strekning på cirka 1300 meter forbi Ura, er det tredje delprosjektet på strekningen Sørrollnes–Hamnvik.

Ustabile masser

Sist torsdag ble det altså oppdaget en utglidning fra et fjellparti ovenfor veien i området Halsen. Utglidningen har en bredde på cirka 50 meter og en anslått største tykkelse på 10–12 meter. Fjellmasser i størrelsesorden 15–20 000 kubikkmeter har vært i bevegelse, og sklidd cirka to meter ned mot veien, melder veivesenet.

– Fjellpartiet har ikke har beveget seg etter hendelsen forrige torsdag, men det er likevel helt klart at massene er ustabile. Fjellpartiet består av et stort og et mindre flak. Disse er igjen oppsprukket. I tillegg knytter det seg noe usikkerhet til stabiliteten i fjellet på siden av og ovenfor utglidningen. Vi må sikre dette før vi kan gå videre, sier geolog Andreas Persson i Statens vegvesen.

Området evakuert

Som et strakstiltak ble området evakuert og det ble innført ferdselsforbud inntil en geologisk vurdering kunne gjennomføres. I dagene etter utglidningen har geolog fra Statens vegvesen, med bistand fra ekstern geolog, foretatt registreringer og vurdert hvordan denne situasjonen skal håndteres.

– En tilleggsutfordring er at det oppå utglidningen står plassert en høyspentlinje som forsyner Sørrollnes med strøm. Hålogaland Kraft er i gang med å legge om strømforsyningen ved å strekke en ny kabel ovenfor utglidningen, opplyser Persson.

Skal sprenge løs massene

På bakgrunn av de geologiske vurderingene som er gjort, har Statens vegvesen besluttet å ta ned det løse fjellpartiet stykkevis og delt. Underveis blir det gjort løpende geologiske vurderinger for å bestemme omfanget. Av hensyn til arbeidernes sikkerhet blir fjellet sikret rundt og ovenfor utglidningen i forkant. Sikringsarbeidet er allerede i gang. Første sprengsalve går etter planen i neste uke.

Som en ytterligere sikring er det etablert målepunkter i terreng utenfor utglidningen for å overvåke eventuelle bevegelser også der.

– Å gjennomføre denne typen anlegg i et så utfordrende terreng som vi har på fylkesvei 848 medfører alltid en usikkerhet. Etter hvert som arbeidene går fremover avdekkes nye utfordringer som må løses. Et av de største usikkerhetsmomentene er omfanget av arbeidssikringen, altså sikring av området slik at selve anleggsarbeidet kan starte. Hensynet til arbeidernes sikkerhet kommer alltid i første rekke, sier avdelingsdirektør Geir Jørgensen i Statens vegvesen.

Det er for tidlig å si noe eksakt om hvilke konsekvenser hendelsen vil gi for fremdriften på anlegget. Dette vil ifølge veivesenet avhenge av hvorvidt det blir nødvendig å ta ned hele eller bare deler av fjellpartiet som har vært i bevegelse.

– Statens vegvesen vil gjennomføre de tiltak som er nødvendig for i første omgang å sikre at det er trygt å arbeide på stedet, og deretter foreta permanent sikring slik at veien er trygg å ferdes på etter åpning.

Arbeidet på veien gjøres på vegne av veieier Troms fylkeskommune.