Alle senger ved DPS UNN Harstad er nå stengt

Åpner ikke før 23. juli.

sommerstengt: Alle 12 sengepostene ved Senter for psykisk helse Sør-Troms holder sommerstengt frem til 23. juli. Arkivfoto: Ivar L. Paulsen  Foto: Ivar L. Paulsen

seksjonsleder: Audun Eskeland kan forsikre at pasienter med behov for akuttinnleggelser vil bli ivaretatt. Foto: Privat  Foto: privat

nyheter

Seksjonsleder Audun Eskeland ved distriktspsykiatrisk senter (DPS), Senter for psykisk helse Sør-Troms, opplyser at vedtaket om sommerstengte avdelinger kommer som følge av et samarbeid mellom avdelingene i Narvik og Silsand.

– Har sett på ressursbruken

– Disse tre DPS-sentrene har gjennom flere år samarbeidet, men har ikke vekslet på sommerstengte avdelinger siden 2011. Da hadde vi stengt i fire uker på sommeren.

– I år har vi derimot valgt å holde stengt de tre første ukene nå i juli, mens DPS på Silsand stenger når vi åpner igjen 23. juli, forteller Eskeland.

– At vi i år har valgt å sommerstenge skyldtes at vi har sett på ressursbruken av senger i sommerukene, og sett at det har vært lav beleggsprosent ved avdelingene i denne perioden.


– Sommerstenging er en belastning for de det gjelder

Leder av Harstad og omegn LPP, Ann-Kirsti Brustad, er svært skeptisk til at Senter for psykiatri og helse holder sommerstengt tre uker i juli.

 

Tar imot akuttinnleggelser

– Vi har sjelden eller aldri de senere årene opplevd at det har vært fullt belegg disse ukene, og har heller ikke til nå i sommer opplevd stor pågang.

– Vi har 12 senger i Narvik og åtte senger på Silsand tilgjengelig til enhver tid for å kunne ta imot akuttilfeller.

– Så langt i sommer har vi bare hatt et fåtall tilfeller der pasienter har måttet reise til Narvik eller Finnsnes for behandling, sier Eskeland.

Informasjon

Han medgir at informasjonen til pårørende og pasienter om sommerstengt avdeling i Harstad kanskje kunne vært bedre.

– Vi har valgt å være tilbakeholdne med informasjon direkte til pasienter og pårørende unødig, for ikke å belaste disse ekstra ved å opplyse at vi ikke kan tilby plass her i sommer.

– Vi har i god tid sendt ut detaljert informasjon om stengningen til kommune- og fastleger i samarbeidskommunene.

– For noen pasienter vil det ikke være ideelt å reise bort fra sitt nærmiljø, familie og venner for å ta imot en innleggelse. Men for de fleste vil dette være uproblematisk. For eksempel sender vi jevnlig pasienter til Midt–Troms eller Ofoten på grunn av full avdeling, sier Eskeland.

Hele staben tilbake

Han sier avdelingen får tilbake full bemanning fra 23. juli.

– Normalt pleier ferieavviklingen å strekke seg til slutten av august, men i år vil så godt som hele staben være tilbake i slutten av juli.

Det gjør oss i stand til å drive optimalt med alle 12 sengeposter åpne, uten å måtte stenge utover de tre planlagte ukene.

– Men fram til da trenger ingen som får behov for akuttinnleggelser å frykte for at de ikke skal få den nødvendige hjelp hos oss ved behov, forsikrer Audun Eskeland.