Leder:

Også turistfisket må reguleres strengt

Norge har lang tradisjon for streng regulering og kvotesystemer for fiske til havs. Det må også gjelde for turistfisket.

  Foto: Illustrasjon - Kjell Magne Angelsen

At turister kan komme og fylle biler med utelukkende ren, beinfri filet, mens resten kastes, skaper ikke mye forståelse eller aksept for turistfiske som næring.

leder

Flere aktører i reiselivsbransjen, også i vår region, er sterkt bekymret for framtida dersom forslaget til ny lovgivning for turistfisket blir vedtatt. Men endringsforslagene er ikke radikale, og bør være til å leve med for næringa – og turistene.

Regjeringa har sendt ut forslaget til ny lovgivning for turistfiske. Regelendring er foreslått fordi turistfiske i lang tid har vært ei næring med for dårlig regulering og kontroll.

Særlig er det to hovedpunkter som vil få stor betydning for lokale turistfiskebedrifter, og bransjen som helhet: Turister som tar fisk ut av landet må ha bodd og vært registrert hos en godkjent fisketuristbedrift. I dag kan man om så bo i telt og leie en båt og ta med seg ti kilo filet hjem, mot 20 kilo filet for de bor på en registrert turistfiskebedrift. Endringa skal gi et bedre bilde av hvor mye fisk som faktisk fraktes ut av landet, samtidig som det vil gi konkurransefortrinn til fisketuristbedriftene.

For det andre innføres det et filetforbud, noe som innebærer at all fisk turistene tar ut av landet kun kan være sløyd og hodekappet. Det er i hovedsak denne endringen som skaper forargelse i næringa. 20 kilo sløyd fisk tilsvarer maksimalt halvparten i filet. Dessuten er det upraktisk å frakte sløyd fisk, spesielt for dem som reiser med fly.

Turistfiske er i likhet med næringslivet generelt i nord ei vekstnæring, og man bør være restriktiv med å ilegge nye reguleringer som kan ta livsgrunnlaget fra små bedrifter langs kysten. Likevel veier hensynet til våre felles ressurser, fisken, langt tyngre. Dette dreier seg om å beholde en bærekraftig fiskebestand – som gjør at vi kan høste av havet, også i fremtiden. Det er i interesse til både fiskere, allmenningen og turistfiskenæringa selv.

Tillit er en grunnleggende forutsetning for et kvotesystem og fordeling av felles ressurser, for at det skal bli overholdt. At turister kan komme og fylle biler med utelukkende ren, beinfri filet, de beste delene av fisken, mens resten kastes, skaper ikke mye forståelse eller aksept for turistfiske som næring.

I høringsbrevet beskriver departementet utfordring med smugling av fisk ut av landet i store kvanta. Dersom de nye, strengere reglene skal oppleves rettferdig, både for næringa og turister, er det avgjørende at det slås hardere og oftere ned på smuglere, slik at det lønner seg å overholde regelverket.

Vi har et kvotesystem for profesjonelt fiske som har gjort at norske fiskebestander har blitt bevart. Derfor skulle det bare mangle med et strengt system for andre som kommer til landet og vil nyte godt av våre felles ressurser langs kysten.