Kulturmeldingen er ikke relevant og representativ for alle