Skrevet av: Støtteforeninga for Harstad sykehus

Først vil vi takke for retretten på nedleggelser av akuttkirurgi og fødetilbud. Men vi ser på det som brannslukking. Politikerne må hører på alle protestene.

For vårt samfunn er bygd på likhet, medbestemmelse og demokrati. Folket velger politikere og politikerne skal ta ansvar. Da har de vår tillit. Men da kan ikke politikerne sette bort helsepolitikken til foretak. For det er politikerne, ikke Helse Nord som skal drive politikk. Helseforetakene har sin egen agenda, men politikerne har ansvaret for helheten. Politikerne skal lage planene og sette rammer og betingelser, ikke bare drive med brannslukking og korrigeringer.

Helse Nords omstilling dreier seg ikke om å tilpasse seg politiske vedtak, de påvirker og skaper dem. Helse Nord bruker sykehusene aktivt til å sentralisere landsdelen. De motarbeider den politiske målsettinga om å bevare bosettinga.

Helse Nord bygger ned offentlig helsetjenester for å gi plass til private helsetjenester. Det svekker velferdsstaten. Bare de rike opprettholder helsetjenestene, mens folk flest blir stående i lengre helsekøer. Velferdsstaten tåler ikke to parallelle helseinstitusjoner, det har vi ikke nok fagfolk til.

Samhandlingsreformen var og en måte Regjeringa skygget unna ansvaret på. Det er blitt et svarteperspill mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten der ansvar og økonomi skyves over til hverandre med bl.a. liggetid. Regjeringa må gripe inn når reformer ikke virker etter sin hensikt.

Helse Nord skal ikke styre helsepolitikken. Det er våre helsepolitikere som skal ta ansvar for helse, bosetting og fordelingspolitikk. Å sette planer og tilbud bort til helseforetakene, med argument om faglige råd, er å tilbakestille oss til embetstida før 1884. Helseministerens sykehustale 2024 sverger til nødvendigheta av omstilling, men overlater til helseforetakene å gjøre det.

Vi godtar ikke at politikerne abdiserer. Da fortjener de ikke vår tillit. Vi godtar ikke at helseministeren lurer seg unna ansvaret med å overlate samfunnsplanlegginga til markedskreftene. Vi krever like og gode helsetjenester for alle uansett hvor vi bor i landet. Det er forakt for demokratiet og folkevalgte at helseministeren kan plukke ut et lojalt styre til foretakene. Tillit kan vi kun ha dersom de ansvarlige i styret står ansvarlig ovenfor folket. Vi krever folkevalgte inn i styrene.

Politikerne kan ikke komme unna ansvaret ved at helsevesenet er blitt utarma pga. underbudsjettering. Vi krever reelle budsjetter som tjener hensikten. Det dreier seg om vårt fellesskap som trygghet, solidaritet og samhold i samfunnet.

Helsevesenet skal ikke drive forretningsvirksomhet og tjene penger. Helsetjenester er en reell utgift vi godtar når vi betaler skatt. Helsevesenet skal bistå og hjelpe de som trenger det. Øk rammene for de behovene som er hos fellesskapet og folket. Det er grunnlaget for samfunnet vårt, grunnlaget for at vi velger politikere. Så øk grunnbemanninga.

Konflikten i Helse Nord gjelder mye mer enn helsepolitikk. Får Helse Nord RHF planlegge og styre, svekker det grunnlaget for demokratiet vårt.