Av: Else Marie Rødby, stortingsrepresentant for Senterpartiet og medlem av justiskomiteen

Altfor mange mennesker i Norge lever til enhver tid med frykt for å bli utsatt for vold, trusler og annen uønsket kontakt fra nærstående. Mennesker som alltid ser seg en ekstra gang over skulderen, er redd for å være alene hjemme eller ikke tør gå ut når det er mørkt. Fysisk og psykisk vold – og trusler fra familiemedlemmer gjør at så mange som om lag 2000 voksne og 1500 barn i Norge bor på krisesenter til enhver tid. At regjeringen nå sørger for at det blir enklere å bruke omvendt voldsalarm, er derfor livsviktig.

Kontaktforbud og besøksforbud er aktuelle tiltak for å beskytte personer mot vold og overgrep. Mange voldsutsatte bærer i dag voldsalarm som skal beskytte dem mot en voldelig partner. Samtidig vet vi at partnerdrap utgjør en fjerdedel av alle drap i Norge, og at de fleste partnerdrapene skjer etter ett eller flere varsler. Det er offeret som betaler den høyeste prisen for vold i nære relasjoner, men rapporten «Samfunnskostnader av vold i nære relasjoner» fra Menon Economics fra februar i år viser at også samfunnet betaler en høy pris, nærmere bestemt 92,7 milliarder kroner (tall fra 2021).

Ordningen med såkalt omvendt voldsalarm ble innført i 2013 som «innføring av kontaktforbud med elektronisk kontroll». Kontaktforbud er fastsatt ved dom. Omvendt voldsalarm i disse tilfellene skulle gi bedre beskyttelse for offeret og flytte belastningen ved å bære voldsalarm over på gjerningspersonen. Det er prinsipielt riktig at det er gjerningspersonen som skal bære dette ansvaret heller enn offeret, og det gir også økt livsutfoldelse og trygghet for voldsofre. Likevel har ordningen vært for lite brukt helt siden den ble innført.

Gjennom åtte år, og åtte justisministre fra Høyre og Frp har det altså vært godt kjent at ordningen ikke brukes i tråd med intensjonene og at voldsofre hver dag lever i frykt og utrygghet som begrenser livene deres. Det å styrke beskyttelsen av personer som risikerer å bli utsatt for vold, trusler og annen uønsket kontakt, og med det økt bruk av omvendt voldsalarm har vært en viktig sak for Senterpartiet og Arbeiderpartiet i regjering. Rett før sommeren kom et konkret forslag fra regjeringen om å utvide adgangen til å ilegge elektronisk kontroll til også å gjelde besøksforbud, og at det er påtalemyndigheten som kan beslutte dette. Det gjør at flere tilfeller faller inn under ordningen og gjør at omvendt voldsalarm kan ilegges på et tidligere tidspunkt i rettsprosessen enn før.

Vold i nære relasjoner er både et alvorlig samfunnsproblem og alvorlig kriminalitet. Vi må ha et helhetlig system på plass til å forebygge, avverge, etterforske og straffeforfølge slik kriminalitet. Når Senterpartiet og Arbeiderpartiet nå styrker og forbedrer ordningen med omvendt voldsalarm er det en del av et helhetlig arbeid mot vold. Det vil bety mye for mange voldsutsatte.