Av: Irene Lange Nordahl, fylkesordførerkandidat for Senterpartiet ved fylkestingsvalget i Troms og gruppeleder for Senterpartiet i Troms og Finnmark fylkesting

Mangel på arbeidskraft begrenser utviklingen i nord – fleksible utdanningsløp er nøkkelen

Ifølge Navs bedriftsundersøkelse for 2023 forventer 28 prosent av bedriftene i Troms og Finnmark en økning i antall ansatte, mens 32 prosent av virksomhetene rapporterer om problemer med å få tak i arbeidskraft med rett kompetanse. Ifølge bedriftsundersøkelsen er Troms og Finnmark det eneste området i landet hvor mangelen på arbeidskraft øker. Virksomheter i Troms og Finnmark kunne ha ansatt mellom 4000 og 5000 flere personer i 2023 sammenlignet med 2022.

Det er størst etterspørsel etter fagfolk er innenfor helseområdet, der sykepleiere og helsefagarbeidere troner på topp. Men det er også stor etterspørsel etter butikkmedarbeidere, lastebil- og trailersjåfører, kokker og grunnskolelærere. Ifølge Nav-undersøkelsen kunne over 1000 flere personer vært i jobb innenfor disse yrkene i Troms og Finnmark dersom arbeidskrafta var tilgjengelig.

Må få flere som står utenfor arbeidslivet ut i jobb

I årets bedriftsundersøkelse svarer 29 prosent av bedriftene i fylket at de i løpet av de siste 12 månedene har ansatt personer med ekstra oppfølging og tilrettelegging for å komme i jobb. Det positive er også at nesten en tredjedel av bedriftene ser for seg å rekruttere arbeidstakere med ekstra utfordringer i løpet av kommende år.

På landsbasis står nærmere 100.000 unge under 30 år utenfor arbeid og utdanning. I løpet av de siste 10-årene har antallet unge uføre fordoblet seg. Av de under 30-år som er registrert hos Nav har ca. 40 prosent ikke fullført videregående skole. I Troms og Finnmark er mer enn 3500 unge mellom 20–29 år i utenforskap. Det vil si at de ikke er under utdanning, registrert som arbeidssøkere eller registrert hos Nav. Dette er en stor samfunnsutfordring, som det haster å ta tak i. Fylkeskommunen har sammen med kommunene en viktig jobb med å forebygge utenforskap, gjennom å sikre kvalitet på opplæringen og bedre oppfølging av den enkelte.

Kompetanseheving og økt fleksibilitet er nøkkelen til utvikling

Kombinasjonen mellom stor etterspørsel etter arbeidskraft på viktige områder i Troms og Finnmark, og en stor gruppe både unge og eldre som står utenfor arbeidslivet, gir et klart signal om det store behovet det er for å løfte fokuset ytterligere på utdanning og kompetanseheving. Dette gjelder særlig de grupper som står utenfor arbeidslivet. Det er videre viktig at tilrettelagt utdanning også reflekterer virksomhetenes behov for arbeidskraft.

Som bedriftsundersøkelsen viser, er arbeidskraftbehovet stort innenfor mange yrkesområder i fylket. Senterpartiet er derfor opptatt av å tilrettelegge for kompetanseheving på flere områder fra å sikre at flest mulig fullfører videregående utdanning, samt til å motivere ungdom og voksne til å ta utdanning innenfor de yrker der arbeidskraftbehovet synes å være stort, både i det korte og lange perspektivet.

Helseområdet og grunnskole peker seg særlig ut i denne forbindelse. Senterpartiet er opptatt av å tilrettelegge for større fleksibilitet i utdanningen gjennom økt fokus på blant annet voksenopplæring, større grad av desentraliserte utdanningstilbud og mulighet for flere til å kombinere jobb og utdanning. Her er fylkeskommunenes satsing på videregående opplæring i hele fylket særdeles viktig, tilpasset arbeidslivets behov. Det samme gjelder fleksible løp og desentraliserte tilbud innen høyere utdanning, som Studiesenteret Midt-Troms og Campus Nord-Troms representerer. At slike tilbud er attraktive og virker er søkertallene for den desentraliserte samlingsbaserte grunnskoleutdanningen 1–7 fra UiT, ved Studiesenteret Midt-Troms et eksempel på: Studiesenteret Midt-Troms har flest antall førstevalgssøkere sammenlignet med alle andre tilbud om grunnskoleutdanning i Nord-Norge! Derfor er regjeringens satsing på studiesentrene svært viktig for utvikling i nord.

Kompetansebehovet i Troms og Finnmark må vi få løst, ellers vil dette være en sterkt begrensende faktor for videre utvikling i begge fylkene. Her må alle gode krefter jobbe sammen, med fylkeskommunen, utdanningsinstitusjonene og næringslivet i spissen.