Skrevet av: Marlene Berntsen Bråthen, fylkesråd for plan, næring, miljø og kultur i Troms og Finnmark fylkeskommune og 2. kandidat for Senterpartiet ved fylkestingsvalget i Troms.

Nærmere 100.000 unge under 30 år står utenfor arbeid eller utdanning. I løpet av de siste 10-årene har antall unge uføre fordoblet seg. Denne negative utvikling må vi sette alt inn på å snu. Blant unge under 30-år som er registrert hos NAV, har cirka 40 prosent ikke fullført videregående opplæring.

Vi blir stadig flere eldre i Norge og andelen yrkesaktive er for nedadgående. Regjeringen innførte 1. juli den såkalte «ungdomsgarantien» der målsettingen er å hjelpe flere unge til å fullføre utdanning og komme i arbeid.

For Senterpartiet er målsettingen klar; flere unge skal hjelpes til å fullføre utdanning og gjennom det komme i arbeid uansett hvor du bor i landet. Vi trenger alle unge inn i arbeidslivet for å ha nok arbeidskraft i fremtiden.

Målgruppen for «ungdomsgarantien» er unge under 30-år som trenger arbeidsrettet veiledning fra NAV for å komme inn i arbeidsmarkedet. Garantien skal sørge for at unge får tidlig innsats og oppfølging av en egen kontaktperson i NAV.

I garantien ligger det blant annet inne at antall ungdomsveiledere ved NAV-kontorene skal økes slik at NAV-kontorene er enda bedre rustet til å hjelpe unge ut i jobb. Sysselsettingen i Norge er per i dag høy og arbeidsledigheten lav noe som burde tilsi at jobbmulighetene for ungdom er store.

I Troms har Senterpartiet sammen med fylkesrådspartnerne Arbeiderpartiet og SV satset sterkt på utbygging av et variert videregående opplæringstilbud i hele Troms. I Troms og Finnmark fylkestings junimøte ble det gitt klarsignal for store videregående skoleprosjekter i blant annet Harstad, Tromsø, Skjervøy, Nordreisa og Senja.

Denne satsingen mener vi skal gi som resultat at ungdom i Troms sikres et variert videregåendetilbud også innenfor yrkesfagene. Det er skrikende mangel på fagarbeidere over store deler av landet og mange bedrifter i Nord-Norge har måttet redusere sin aktivitet som følge av mangel på fagarbeidere. Det er derfor ekstra viktig at videregåendetilbudet i vårt fylke også tilpasses næringslivets behov.