Av: Hannah Parschat og Stine Jensine Nordnes, kommunestyrerepresentanter for Rødt Harstad

I dette innlegget ønsker vi å begrunne utsettelsesforslaget vi la frem i februar 2024, og som ble stemt ned. Dette henger også direkte sammen med ønsket om å utvide integreringsrådet med 1 fast medlem + vara med innvandrerbakgrunn, som SV la frem på kommunestyremøtet i mars.

Under kommunestyremøtet 29. februar ønsket vi å utsette valg av integreringsråd fordi vi mener at forslaget fra valgkomiteen var mangelfullt, ufullstendig, og ikke i tråd med reglementet for integreringsrådet. Særlig ønsker vi å trekke frem følgende aspekter:

Valgkomiteen har hatt nesten 6 måneder på seg for å sette sammen forslag til integreringsråd. Likevel var forslaget som ble lagt frem på kommunestyremøtet 29. februar ufullstendig, og det manglet 1 fast medlem, samt 2 varaer.

Forslaget som ble lagt frem er, slik vi ser det, på en rekke punkter ikke i tråd med reglementet for integreringsrådet.

Ifølge reglementets paragraf 1.1.1. skal Integreringsrådet bestå av «5 medlemmer med innvandrerbakgrunn, med 2 varamedlemmer.» Valgkomiteens forslag var 5 medlemmer og 5 varamedlemmer. En begrunnelse for at valgkomiteens forslag avviker fra reglementet var heller ikke lagt frem.

Slik vi ser det så bryter forslaget også med paragraf 1.3: «Innvandrerorganisasjoner, frivillige lag og foreninger og enkeltpersoner kan komme med forslag til medlemmer og varamedlemmer». Det må følgelig også opplyses om denne muligheten. Det ble aldri annonsert på noe sted at noen kunne komme med forslag til medlemmer og varamedlemmer. Til forskjell ble det tidlig annonsert søken etter kandidater til lokalutvalgene (Øyriket og Sørbygda), og her bruktes kommunens nettside, lokalavisene, og facebook for å nå ut til befolkningen. Det er svært uheldig at det skal foregå forskjellsbehandling på denne måten, både med tanke på at forslaget som ble lagt frem 21. februar åpenbart manglet folk, og særlig med tanke på at vi har et demokratisk problem når det gjelder politisk representasjon og deltakelse blant innvandrerbefolkningen, også i Harstad.

Videre mener vi at forslaget bryter med paragraf 1.4: «Sammensetningen av rådet skal sikre bred kompetanse og sørge for at medlemmene gjenspeiler et mangfold av landbakgrunn og miljøer». En rekke verdensregioner er ikke representert i det hele tatt i valgkomiteens forslag. Det mangler representanter fra Afrika, Latin-Amerika, så vel som Øst-Europa (med unntak av Ukraina). Når arbeidsinnvandrere utgjør den aller største gruppa innvandrere i kommunen, er det en stor svakhet at denne gruppa ikke er representert i integreringsrådet. Og når vi vet at rasisme rammer innvandrere med afrikansk bakgrunn aller hardest, er det åpenbart kritikkverdig at dette kontinentet ikke er representert.

Under kommunestyremøtet i februar var valgkomiteens representanter fra Sp og SV tydelige og bekreftet Rødt sitt synspunkt på at arbeidet hadde vært altfor mangelfullt, og at en utsettelse var ønskelig. I etterkant har også tidligere leder og nestleder for Integreringsrådet vært ute i media og bekreftet at det nyvalgte integreringsrådet viderefører samme utfordringene fra forrige råd.

Vi synes det er sterkt beklagelig at et så viktig råd som representerer en så stor og viktig del av befolkninga i kommunen, har blitt behandlet på denne måten.

Rødt Harstad sine folkevalgte vil fremover jobbe for at Integreringsrådet blir tatt på alvor og involvert aktivt i det politiske arbeidet i kommunen, og at dette er noe samarbeidspartiene skal sørge for å holde høyt på prioriteringslista!