Av: Se liste nederst saken.

Det vakte stor oppsikt langs kysten når forrige regjering i 2020 valgte å frata kystkommunene en stor andel av deres tidligere bestemte andel av Havbruksfondet. Havbruksfondet blei opprettet i 2015 for å kompensere kommunene for oppdrettsnæringens bruk av allmenningen i sjø, områder som kommunene legger mye arbeid i å planlegge og tilrettelegge for næringens eksistens og videre utvikling.

Frem til år 2020 fikk kommunene og fylkene henholdsvis 70 prosent og 10 prosent av innbetalingene fra næringen – og staten fikk de gjenstående 20 prosent. Vedtaket i 2020 innebar at staten tredoblet sin andel fra 20 prosent til 60 prosent, og kommunene og fylkenes andel ble halvert fra 80 prosent til 40 prosent. Den nyinnførte produksjonsavgiften skal riktignok tilfalle kommunal sektor i sin helhet, men beløpet her utgjør bare 5–10 prosent av det næringen betaler for vekst, noe som i liten grad kompenserer for de tapte andelene av Havbruksfondet.

Troms og Finnmark fylkeskommune har tidligere beregnet tapet som 2020-endringen utgjorde for kommunal sektor til å være i størrelsesorden 3,8 milliarder kroner, basert på 2020-tallene. Foreløpige beregninger for 2022 viser at tapet kan øke til over 4 milliarder kroner for de kommende to år, selv med nye inntekter fra produksjonsavgiften, dersom fordelingsnøkkelen ikke blir korrigert.

Det var derfor svært gledelig da den nye regjeringen la inn sin Hurdals-plattform at tapet skulle kompenseres ved å; «Gjennomgå fordelingen av midlene fra Havbruksfondet, og øke kommunenes andel av inntektene fra fondet.»

Endringen i 2020 vakte stor harme i kommunene, og skapte et stort engasjement langs hele kysten med over 1000 medieoppslag. Gleden var derfor stor når den nye regjeringen var så klar på sin ambisjon om å øke kommunenes inntekter fra fondet.

Det er nå et stort press på kystkommunene for å få finansiert nye tiltak for næringen, både i forhold til generell næringsutvikling og for å intensivere tilretteleggingen for videre bærekraftig vekst i næringen. Med ambisjon om en sterk økning i sjømateksporten og i kystnæringene, øker kravene både til grundige og avklarende planprosesser og øvrig tilrettelegging i kystsamfunnene. Dette for å skape bedre forutsetninger for vekst, og sikre at veksten er finner sted på bærekraftig måte. Dette krever selvsagt både finansiering og velvilje fra kystsamfunnene.

Det er derfor et samstemt krav fra både kommunalt og regionalt nivå at regjeringen leverer på sine lovnader, og at den urettferdige avkortingen av kommunal sektors andel av Havbruksfondet korrigeres allerede ved årets utbetaling fra Havbruksfondet og i statsbudsjettet 2023!

Av: Karin Eriksen, fylkesråd for næring Troms og Finnmark fylkeskommune

Kari-Anne Opsal, rådsleder Hålogalandsrådet

Geir Varvik, rådsleder Nord-Troms Regionråd

Gunnar Wilhelmsen, rådsleder Tromsøregionens IPR

Toralf Heimdal, rådsleder, Midt-Tromsrådet

Hugo Jacobsen, rådsleder Vesterålen Regionråd

Elisabeth Mikalsen, rådsleder Lofotrådet

Monica Nielsen, rådsleder Vest-Finnmark Rådet

Wenche Pedersen, rådsleder Øst-Finnmarkrådet

Paul Asphaug, rådsleder Indre Helgeland Regionråd

Eilif K. Trælnes, rådsleder Helgelandsrådet