Skrevet av: Erlend Svardal Bøe, stortingsrepresentant for Høyre og Nina Dons-Hansen, Harstad Høyre. Barn og unge som utsettes for overgrep, mishandling og vold, eller er vitne til vold og overgrep, skal få hjelp som er godt koordinert, tilgjengelig og har høy kompetanse.

Statens barnehus har en utrolig viktig rolle i det arbeidet, og er et tilbud til barn og unge som kan ha vært utsatt for, eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep, der det foreligger en politianmeldelse. I 2021 ble det gjennomført en evaluering av Statens barnehus. Den konkluderte med at barnehusene er «et viktig, høykompetent og godt innarbeidet tilbud til barn og unge i politianmeldte saker om vold og overgrep». Men evalueringen konkluderte også med at det fremdeles er områder i landet vårt der lang reisevei til barnehus fortsatt er en stor utfordring, og i evalueringen blir lange reiseavstander i Nord-Norge særlig trukket fram. Lange reiseavstander gjør tilbudet mindre tilgjengelig og øker risikoen for at det utvikles ad-hoc løsninger som på sikt undergraver barnehusmodellen.

Solberg-regjeringen satt i gang arbeidet med å etablere flere barnehus i landet, blant annet i Finnmark der Statens barnehus nå er under etablering. Men i januar i år opprettet Statens barnehus Tromsø på eget initiativ en midlertidig underavdeling i Harstad.

Grunnen til det var fordi det er svært vanskelig å frakte barn fra Harstadregionen til barnehuset i Tromsø, særlig i saker der barn ikke kan følges av egne foreldre (aksjonssaker), og derfor må hentes ut av skole og barnehage på avhørsdagen.

Denne midlertidige underavdelingen skulle fungerer fra januar til juli som et prøveprosjekt, men har blitt forlenget ut året, men med redusert stillingsengasjement. Erfaringene med en egen underavdeling i Harstad har så langt, ifølge Statens barnehus og Troms politidistrikt selv, vært veldig god. I februar i år var det en sak til behandling på Stortinget om å styrke barnehusene i Norge. I forbindelse med denne saken kom Høyre med en oppfordring til regjeringen om å vurdere tiltak for å gjøre barnehustilbudet mer tilgjengelig i områder med lang reisevei, og trakk spesielt fram den midlertidige underavdelingen i Harstad som dekker store deler av regionen og dekker hullet mellom Tromsø og Bodø.

Justis- og beredskapsminister Emilie Mehl uttalte da at det var naturlig å vurdere om det er riktig å etablere enten flere barnehus eller andre modeller for å gjøre barnehusene tilgjengelig for flere barn. Senterpartiets stortingsvara fra Troms, Ivar B. Prestbakmo som sitter i justiskomiteen, uttalte også i mars at «regjeringen må legge fram forslag til Stortinget om etablering av flere barnehus, og Harstad må prioriteres». Problemet er at regjeringen velger å ikke prioriterer Harstad-regionen i dette arbeidet. For i starten av september stilte Høyre spørsmål til regjeringen om de kunne komme med en avklaring på om regjeringen ville bidra til at underavdelingen av Statens barnehus i Harstad kunne videreføres. Da var svaret fra justis- og beredskapsministeren at det ikke var noe regjeringen prioriterte på nåværende tidspunkt.

Konsekvensen av det er at underavdelingen i Harstad legges ned ved årsskiftet. Det er trasig når det siste året er bygget opp en underavdeling som tar ned reiseavstanden og belastningen for barn og unge, som kan vise til gode resultater på kort tid og som har rekruttert høy kompetanse. Nå blir det som er bygget opp mest sannsynlig revet ned. Vår klare forventning er at regjeringen engasjerer seg i saken, lytter til fagmiljøene og bidrar til at underavdelingen av Statens barnehus i Harstad kan videreføres. En slik løsning vil sikre et mer tilgjengelig og et mer likeverdig barnevernstilbud for sårbare barn og unge som står i en krevende og vanskelig situasjon.