Uttalelse fra årsmøtet til Harstad Venstre.

Harstad sentrums tre fremste fortrinn er nærhet til naturen, nærhet til havet og et kompakt bysentrum. Dette er fortrinn vi skal utvikle og ta vare på. Harstad Venstre ønsker et grønnere sentrum med tilgang til sollys, ren luft, grøntarealer og utsyn til havet. Harstad Venstre ønsker et levende sentrum med folk i gatene, butikkvinduer for handel på gateplan, og møter mellom mennesker på vei mellom gjøremål. Sentrumsplanen ble vedtatt desember 2016 som Harstad kommunes verktøy for sentrumsutvikling. Harstad Venstres innspill i debatten da som nå tar alle utgangspunkt i vår visjon om et grønt og levende sentrum.

Harstad Venstre vil berømme innsatsen som er gjort både av kommunen og i samarbeid med private aktører for å skape møteplasser i sentrum; både lekeplassene langs havna, Kunststien og ikke minst nye Generalhagen. Torget har hatt en tøff vei, men med et godt sluttresultat som en møteplass som binder sammen handel og det sosiale. Med flere som bor sentrumsnært har det nå også blitt lettere å skape det levende sentrum vi ønsker.

Harstad Venstre mener at for å oppnå et levende og grønt sentrum må bilene i større grad vekk fra gatene. Harstadpakken har lyktes med å redusere belastningen med gjennomgangstrafikken i tunnelen og parkeringshusene er bygd for å gi minst like god parkeringskapasitet. Det betyr at overflateparkeringen nå kan reduseres til fordel for kollektiv og sykkel slik tiltenkt i Sentrumsplanen. Selvsagt skal fortsatt de av oss med særskilte behov kunne parkere nært sine gjøremål, som kan ivaretas gjennom å øremerke noen av parkeringsplassene i sidegatene for funksjonshemmede. Vårt lille sentrum har også nærhet til alle sine parkeringshus.

For at flest mulig skal kunne reise kollektivt støttet Harstad Venstre en omlegging av kollektivtransporten til gjennomgående ruter hvor bussene får fortrinnsrett gjennom sentrum. De må likevel ha et knutepunkt havnenært; og kollektivknutepunktet er selve toppen av kransekaka i sentrumsplanen og Harstadpakken. Arealet havnenært er verdifullt og må utnyttes godt; hvor den grønne lungen, sjølufta og utsynet må balanseres mot kollektivtrafikken og havnas behov. Harstad Venstre mener dette ikke har lyktes i administrasjonens forslag.

Slik planen er skissert fremstår asfaltørkenen stor, byrommet uutnyttet og de myke trafikantene dårlig ivaretatt. Når dette toppes av ideer fra Harstad havn om å bruke mer areal nært sjøkanten til lagring av materiell og utstyr risikerer vi igjen at det er bilene som får Harstads beste utsikt. Folkeengasjementet for sentrumsplanen, for kollektivknutepunktet og for Harstadpakken har mye til felles: vi bor i Harstad på grunn av byens kvaliteter – og ønsker å styrke de inn i fremtida. Harstad Venstre ønsker å være lydhør for gode innspill og ser fram til videre debatt med disse forutsetningene.