Av: Margrethe Amalie Tresselt, assisterende instituttleder og universitetslektor, Anne Riise, universitetslektor. Institutt for barnevern og sosialt arbeid, UiT Norges arktiske universitet

Festspillene i Nord-Norge (FiNN) har satt seg som mål å styrke ungdommers nordnorske selvbilde. I forrige uke inviterte FiNN og Nordkraft Festspillcup ungdommer til samarbeid om neste års festspillprogram. Det fordrer at ungdommenes bidrag anerkjennes som en viktig del av den nordnorske og kulturelle identitet.

Konjunkturbarometerets Perspektivmelding fra 2019, «100 stemmer. Hvilke utfordringer og løsninger ser de unge for Nord-Norge?», gir et nedslående bilde av unges egne fremtidsutsikter i nord. De unge uttrykker at de må forsvare landsdelen sin og motbevise negative historier om Nord-Norge. De mener også at landsdelen ikke gir rom for å være ambisiøs. Omkvedet er: Hvis man vil oppnå noe, da må man reise bort.

Dette er tilbakemeldinger å ta innover seg. Hvis unge synes det er vanskelig å forsvare en nordnorsk identitet, er det et problem.

FiNN har et mål om å være en motvekt; de ønsker å bidra til at ungdommer kan presentere nye og oppdaterte historier om og fra nord. Det er ambisiøst! Ikke minst fordi identitet knyttet til Nord-Norge og FiNNs tilbud ikke nødvendigvis er det ungdom vil identifisere seg med.

Ungdommens Festspill – en identitetsmarkør?

FiNN har visjon om å skreddersy kunstopplevelser og arrangementer for befolkningen. Også for ungdommer. Ungdommenes Festspill (UngFest) ble derfor startet opp våren 2020, som et samarbeid mellom FiNN, Harstad Tidende og Chili. Det handlet om å få ungdommer til å delta på et av årets største arrangementer i Harstad.

Men ikke bare det. Økt ungdomsdeltakelse skulle i større grad være på unges premisser. Med kunst som utgangspunkt skulle ungdommene selv være med på å styrke nordnorsk identitet og tilhørighet. Og som igjen ville generere økt ung deltakelse på aktiviteter under FiNN.

Fremgangsmåten for UngFest har vært å invitere ungdommer til samarbeid i flere ledd. Unge mellom 13 og 18 år har deltatt på workshops, samtaler og diskusjoner på Festspillhuset. De har bidratt inn i kommunikasjon rundt aktiviteter og konserter, og flere har hjulpet til i selve festspilluken som ungdomsfrivillige. UngFests intensjon har vært å lytte, ta ungdommene med i viktige beslutningsprosesser og bygge opp under stedstilhørighet gjennom å skape noe sammen.

Men vi ser noen mulige utfordringer. For det første er det et mangfold av oppfatninger av hva ungdommer selv definerer som kultur og aktuelle aktiviteter for aldersgruppen. For det andre utfordres FiNNs målsetting om å invitere unge til å definere ung nordnorsk identitet av at ungdommenes hensikt med å delta ikke nødvendigvis er den samme.

FiNN har solid forankring i nord, og skal fremheve og tilrettelegge for kreative prosesser, kunstnerisk utveksling og lokalt samhold. Det nordnorske uttrykket fremstår dermed uttalt, men mulig mer diffust for ungdommer i rivende identitetsutvikling.

Ung nordnorsk identitet – hva er nå det?

Begrepet identitet handler om en fornemmelse av hvem man er, hvilke sosiale grupper man hører til og den kulturen man er en del av. I ovennevnte rapport uttrykker ungdommer at de må forsvare seg mot forslitte, utdaterte fremstillinger om hva det vil si å være nordnorsk. Altså at nordnorsk identitet snevres inn av stereotypiske forestillingsbilder.

Dette er i kontrast til at det er mangfold av oppfatninger av hva ungdommer selv definerer som nordnorsk. Spekteret i ung identitet er bredt, fra hvordan de iscenesetter seg selv og hvem de er i sosiale medier, til hvilke tradisjoner og fortellinger fra egne liv de ønsker å formidle. Slik bidrar de til å skape nye generasjoners nordnorske identiteter.

Det innebærer at nordnorsk identitet må ha et framtidsperspektiv. Et framtidsperspektiv kan dermed være en framgangsmåte for UngFest, idet ungdommer skaper sin identitet ut fra det de ønsker å identifisere seg med. Fra et ungdomsperspektiv kan nordnorsk identitet være forestillinger om hva fremtiden vil bringe, med bevissthet rundt hva ungdommene bringer med seg. Dette er en del av nordnorsk identitet.

Ungdommers plass i nordnorsk kultur og identitet

Identitet og kultur blir i denne sammenhengen noe som gjøres, altså noe som ungdommer tar aktiv del i. Ungdomskultur kan deles i tre. Kultur for ungdom, som handler om at voksne legger til rette for kulturformidling for unge, eksempelvis gjennom TV-serien Skam. Kultur med ungdom innebærer å involvere ungdom for å skape kultur sammen, slik FiNN har ambisjoner om gjennom UngFest. Ungdomskultur av ungdom skapes av ungdom selv, uten innblanding fra voksne.

Selv om det ikke er en uttalt målsetting at FiNN tilrettelegger for at ungdom skaper kultur på egne premisser, er tilnærmingen til å gi ungdommene friere tøyler spennende. Hvilke fortellinger vil ungdommer selv relatere til sin nordnorske identitet? Og hvordan ser unges egne kulturelle uttrykk ut når de får rom til å utfolde seg?

Det er kanskje her, i spenningen mellom skape med unge og at unge skaper selv, at unge kan finne seg selv i nordnorsk identitet. Unge skaper sin identitet i samspill med den verden og de menneskene de har rundt seg. Det er derfor muligheter i å skape og formidle ung nordnorsk identitet på måter som flere kan kjenne seg igjen i, og som flere føler tilhørighet til.

Festspill for og med ungdommer?

Ungdomskultur finnes bare om ungdommer er involvert. UngFest gjør et godt stykke forarbeid for å skape en arena for unges involvering. Til grunn ligger et ønske om samarbeid for å skape gode kulturelle opplevelser for unge. Et spørsmål er fortsatt om unges involvering, og måten de involveres på, vil bidra til unges nordnorske identitet.

Det ligger et framtidsansvar på Harstad som festspillarrangør og universitetsby. Landsdelen trenger at unge velger Nord-Norge, for kulturelle opplevelser, som studiested og som hjemplass. I denne sammenhengen forsker Institutt ved barnevern og sosialt arbeid, UiT Campus Harstad, på hvordan ungdommer involveres i prosessene. Med ungdommene med i forskningsprosessen vil vi finne ut hvordan de opplever at deres kulturelle uttrykk blir del av FiNN. Vi spør; kan UngFest være en arena for å skape ung nordnorsk identitet?

Omkvedet er: Hvis man vil oppnå noe, da må man reise bort.