Av: Styret i Grov sanitetsforening ved leder Gunhild Pedersen.

Åpent brev til formannskap i Tjeldsund kommune v/ordfører Helene Berg Nilsen og administrasjon i Tjeldsund v/kommunedirektør Torbjørn Simonsen.

Vi viser til folkemøte på Sandstrand 30. mai 2023.

I møte ble det lagt fram en detaljert oversikt over kommunens økonomiske situasjon og omstillingsprosessen som skal pågå i 3 år. Prosessen er så vidt i gang, og likevel er det konkludert med nedleggelse av GBS og SBS som institusjoner.

Arbeidet med omsorgsplanen er påbegynt, men ikke fullført. På møte ble det også poengtert at det var viktig å lytte til fagfolk.

I den forbindelse vil vi vise til åpent brev til politikerne i Tjeldsund kommune fra hovedtillitsvalgt og plasstillitsvalgte i NSF i Tjeldsund. De uttrykker stor bekymring med hensyn til at kommunen skal redusere kraftig i antall institusjonsplasser, samtidig som vi er kjent med at utviklinga framover tilsier øking i antall plasser.

Nedlegging av disse institusjonsplassene vil og ramme hardt de som har hjemmeboende demente og dermed stort behov for avlastning. Livskvaliteten for pårørende vil bli kraftig redusert. Dette er vel ikke i samsvar med reformen «Leve hele livet» som skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger og ha trygghet for at de får god hjelp når de trenger det. Reformen skal handle om fellesskap, aktivitet, mat og helsehjelp.

Vi støtter uttalelsen fra våre fagfolk som sier at vi ikke kan ha en reduksjon i antall institusjonsplasser uten at vi har en detaljert helse- og omsorgsplan på plass.

I helse- og omsorgsplanen må alle institusjonene i kommunen vurderes. Hvordan kan en ukritisk legge ned institusjonsplasser når vi er kjent med at behovet for institusjonsplasser vil øke sterkt framover.

Det er og bekymringsfullt at kommunen kan miste viktig helsepersonale dersom deres uttalelser/bekymringer ikke blir hørt.

Hva forventer vi av våre ansatte? At ansatte er bekymret går og fram av et sterkt Facebookinnlegg av Tone Merete Arvidsdatter etter folkemøte i Ramsund. Hun er ansatt ved Fjelldal omsorgssenter og har jobbet som sykepleier i 20 år, derav 17 år som spesialsykepleier innen geriatri. Hun må lyttes til.

Omsorg kan være en løsning for framtida, men det må inn i en helhetlig plan. I Helse- og omsorgsplanen vil mestringstrappa være det bærende element og skal bygge på kartlegging av behov for tilrettelagte tjenester.

Vi slutter oss til fagfolkenes konklusjon om at fremtidens helse- og omsorgstjeneste ikke vil se ut som i dag. Vi er kjent med eldrebølgen som vil ramme oss hardt, og den må vi planlegge i forhold til.