Skrevet av: Jan Inge Hansen og Rune Stenstrøm, kommunestyremedlemmer, Harstad Høyre.

Omfanget og alvorligheten av problemer i harstadskolene er økende. Uønsket adferd, forstyrrende oppførsel i klasserommet, mobbing og alvorlige handlinger med vold og trusler er rapportert og varslet fra flere skoler. Uønsket adferd i grunnskolen er et komplekst problem som negativt påvirker elever, lærere og skolemiljøet som helhet. Skolehverdagen er en av de viktigste arenaene for å utligne sosiale forskjeller. Det er skoleeiers plikt å jobbe for at elever skal oppleve læringsglede og mestring.

Harstad Høyre tror ikke at barn og unge i seg selv er vanskelige, men de kan ha det vanskelig. Det å ha det vanskelig kan føre til flere former for utagering og konsekvenser for barn og unge. Vi kan ikke sitte stille og la det dette skje.

Harstad Høyre mener tiltak blir mest treffsikre når de kommer som følge av bred kartlegging som gir et best mulig beslutningsgrunnlag. Vi må samle trådene, finne de riktige tiltakene og deretter gjennomføre de samlet og koordinert, så det blir nok kraft bak de endringene som må gjøres. Den 12. desember fattet kommunestyret i Harstad et viktig vedtak i tre punkter:

  1. Kommunestyret ber kommunedirektøren utarbeide en anbefaling med konkrete tiltak som skal styrke laget rundt elevene i skolen. Forslaget legges fram for kommunestyret 30. mai 2024.

  2. Kommunestyret ber om at de aktuelle utvalgene jevnlig blir oppdatert om status i grunnskolen og virkning av ulike tiltak som blir gjennomført.

  3. Kommunestyret gjennomfører et åpent folkemøte med faginstanser, FAU, foreldre og politikere som tar for seg utfordringer og tiltak i skolen og laget rundt eleven. Innspill fra møtet må følges opp med administrative og politiske tiltak.

Etter kommunestyremøtet er dette vedtaket dessverre blitt framstilt tabloid som om et folkemøte er hovedtiltaket. Enkelte ytrer også at de ikke skjønner hensikten med det. Vedtakets tre punkter er samlet sett en marsjordre om en 360 graders evaluering av problemstillinger og utfordringer. Det skal også komme forslag til tiltak.

Vi kan ikke se på det som skjer i klasserommet og i skolegården isolert. Vi må styrke hele laget rundt elevene. Vi må gjøre flere ting samtidig, i en sammenheng og med felles mål. Et folkemøte vil kunne samle mye av det laget som kan styrkes og bidra bedre rundt skolene og elvene. Et folkemøte kan også bli en øyeåpner for å forstå at det kreves mer enn bare tiltak i klasserommet og skolegården.

Elever har sin oppfatning og sine løsninger, lærere og skoleledere har sine tanker, foresatte har sine innspill, politi har sine erfaringer, miljøterapeuter, helsesykepleiere, administrativ ledelse har sin kunnskap. Listen er veldig lang over alle som har en innvirkning på skolemiljøet. Kommunestyret knytter seg med vedtaket vesentlig tettere på utviklingen ved å bli jevnlig oppdatert om status og virkning av tiltak.

Det å involvere hele samfunnet og skape et partnerskap mellom skole, foreldre, offentlige instanser og samfunnet for øvrig, er en viktig del av løsningen. Harstad Høyre vil øke bevisstheten rundt skolemiljøet og forstå hvor galt dette kan gå om vi ikke gjør de rette tiltakene. Bedre bemanning, mer kompetanse, endring av regelverk, bedre samarbeid på tvers, raskere reaksjon på avvik, foresatte tettere på skolen, faginstanser utenfor skolen som kommer tettere inn på skolen, annet kompetansepersonell som må inn på skolen, raskere evaluering av tiltak og bedre evne til raskere å endre tiltak er noen av områdene vi må ta tak i. Vi må heller ikke glemme forebyggende arbeid rundt elevene. Mye av det forebyggende må også skje utenfor skolen.

Det er våre unger og vår framtid det gjelder. Ingen kan tillate seg å sitte på utsiden og si at «nå må noen gjøre noe».