Skrevet av: Albert Kristensen, Hinnøy Golfklubb

Ja, vi har tillatt oss å bruke Harstads slagord om sporten som vi elsker så mye. Hva er sammenhengen, spør du kanskje? Svaret er enkelt. Golf er en idrett man kan drive med hele livet fra man kan stå på egne bein og til man ikke klarer det lengre. Totalt sett er golfforbundet Norges nest største særforbund med ca. 126.000 medlemmer. Bare fotballforbundet er større. Golfforbundet er også det raskest voksende særforbundet og gledelig nok kommer veksten hovedsakelig blant barn og unge.

Er Harstad attraktiv for golfere?

På tross av en voksende golfsport på landsbasis har det etter 2000 vært en negativ utvikling for sporten i Harstad. Her i byen har vi ikke en fullverdig 18-hulls golfbane som er nødvendig for å arrangere større lokale turneringer, skape aktivitet rundt sporten og trekke gjestespillere til byen. Dette ønsket noen i byens golfmiljø å endre på, de stiftet Hinnøy Golfklubb og startet en prosess i 2011 som ble forankret i planene i den daværende politiske ledelsen i kommunen. Lite visste vi da om motkreftene og at kommunens behandling av plansaken skulle føre oss ut i et vedvarende rot som har medført en meningsløs forsinkelse av hele planprosessen. Klubben har derfor brukt hele 12 år på prosessen så langt og vi har fremdeles ikke fått et endelig vedtak om bygging av banen.

Samarbeidspartnere, sponsorer, medlemmer og nærmiljøet lurer nå, naturlig nok, på hva som skjer med golfplanene. Med dette som bakgrunn ønsker vi gjennom dette innlegget å belyse hva som har skjedd i disse 12 årene for at utenomverdenen bedre skal kunne forstå hvordan tiden har vært brukt.

Oppsummert er historikken i planarbeidet slik:

  • Fram til 2016 jobbet Hinnøy golfklubb med et trasévalg som Statsforvalteren (SF) fremmet innsigelse mot. Planen endte opp i Kommunaldepartementet som avviste den på grunn av miljøhensyn. Årsak: Miljøhensyn måtte veie tyngre enn lokaldemokratiet siden planen ikke var forankret i overordnet plan, les Kommuneplanens arealdel.

  • Etter 2016 ba derfor golfklubben om at golfarealet i Sørvik/Halsebø ble innarbeidet i arealplanen. Dette møtte motvilje hos kommuneadministrasjonen og arealplanen ble i 2017 lagt ut på høring uten at arealet til golfbanen var innarbeidet.

  • På bakgrunn av tidligere signaler fra sentrale myndigheter ønsket ikke golfklubben å starte prosess med ny reguleringsplan og fikk derfor etter hvert gehør hos politikerne for at golfbanearealet skulle innarbeides i kommunedelplanen. Arealplanen ble derfor lagt ut på ny høring med golfarealet inkludert. Planen ble deretter vedtatt i 2020, men golfklubben og kommunen hadde tapt et år på grunn av ekstrarunden med arealplanen.

  • Parallelt med revideringen av arealplanen startet Hinnøy golfklubb arbeidet med selve detaljreguleringsplanen. Dette førte til et positivt planvedtak i kommunestyret 1. oktober 2020 der et samlet kommunestyre, med unntak av en stemme, godkjente planen.

  • Vedtaket ble påklaget av privatpersoner til Statsforvalteren. Først etter utrolige 8 måneders behandling sendte Statsforvalteren planen tilbake til kommunen med anmodning om å legge den ut på ny høring. Årsak: Planen var blitt vedtatt i kommunestyret med en planbestemmelse som ikke hadde vært med på høringen. Et nytt år gikk tapt i planarbeidet.

  • Kommunen valgte så i møte 30. september 2021 å følge rådet fra Statsforvalteren og la planen ut på ny høring med den aktuelle planbestemmelsen. Deretter den 31. august 2022 ble planen vedtatt på ny med planbestemmelsen som manglet i forrige høringsrunde.

  • Det nye planvedtaket ble igjen påklaget til Statsforvalteren. Denne gang, etter hele 7 måneders behandlingstid, valgte Statsforvalteren å oppheve kommunens vedtak. Årsak: Planbestemmelsen som ikke hadde vært med på høringsrunden ved forrige planbehandling var ulovlig. Fra klubbens side spør vi oss selvsagt om hvorfor Statsforvalteren ikke hadde påpekt dette overfor kommunen allerede i 2021, men i stedet bedt kommunen å legge planen ut på høring med denne ulovlige bestemmelsen. Enda ett år i planbehandlingen gikk tapt.

Det hører med til historien at den omstridte planbestemmelsen omhandler beiterett i planområdet til golfbanen. Fra golfklubbens side ble det i høringsrunden påpekt at en jordskiftesak, som var stadfestet av Lagmannsretten i 1958, slo fast at det faktisk ikke eksisterer en felles beiterett i området. Men på tross av klubbens innspill i 2020 om beiteretten, la Kommunen likevel til grunn i sin planbestemmelse at slik beiterett fantes. Dette ble derfor også utgangspunktet i Statsforvalterens behandling av saken.

Feil i den kommunale saksbehandlingen etter 2016 har derfor hittil forsinket planarbeidet med minst 3 år og også medført en økning av kostnadsnivået i millionklassen for bygging av banen. Det har skjedd til tross for at det politisk, gjennom hele planprosessen, har vært uttrykt full oppslutning om golfbaneprosjektet.

Veien videre

De ulovlige planbestemmelsene som veltet det siste planvedtaket regulerer privatrettslige forhold som ikke hører hjemme i prosessen fram til et planvedtak. Vi har derfor sett det formålstjenlig å hjelpe kommunen med juridisk veiledning på hvordan de famøse planbestemmelsene kan/bør utformes og likevel være gyldige. Denne juridiske bistanden har vi hentet fra en jurist som i cirka 5 år selv har jobbet med plansaker i Færder komme, en kommune litt større enn Harstad. Nå håper vi at våre anbefalinger blir tatt til følge.

Til vår overraskelse har vi imidlertid fått signaler som kan tyde på at byråkratiet vil styre den videre planprosessen på et helt annet sett. Hvis disse signalene medfører riktighet kan planarbeidet i verste fall settes ytterligere år tilbake. Fra klubbens side er det helt uforståelig hvorfor administrasjonen vil fortsette langs denne linjen.

Hinnøy golfklubb velger likevel å tro at ønsket om å få ballen i mål snart vil seire nå og står inntil videre optimistisk i planarbeidet.

Men la det være klart: Hinnøy Golfklubb er opptatt av å fullføre byggingen av golfbanen. Golfarealet er forankret i kommuneplanens arealdel som er en overordnet plan. Nå handler det bare om å få detaljreguleringen på plass.

Klubben har kjøpt opp eiendommer som er nødvendig for å bygge de første 9 hull og har også ervervet det meste av arealene som vi trenger for de siste 9 hullene. Vi ønsker å bygge en bane som vil gjøre Harstad til en golfdestinasjon og dette uten å belaste det kommunale budsjett til driften. Alt vi ber om er at kommunen gjør et lovlig planvedtak, slik vår juridiske rådgiver har foreslått, for å sikre en snarlig realisering av banen. Det er nødvendig for å gjøre Harstad attraktiv for et stadig voksende golfmiljø.

Vi er spente på om politikerne står ved sin uttrykte støtte til prosjektet og er villige til å velge vårt forslag til videre behandling for å unngå ytterligere forsinkelse og kostnadsøkninger. Hvis så kan det bli mye god klemming mellom golfere og politikere.