Skrevet av: Kristian Eilertsen (FrP).

Til tross for et alvorlig tema, er jeg jublende glad for fullt gjennomslag i fylkestinget i dag.

Vold og trusler i skolen er et økende problem. Elever som utsetter medelever og lærere for vold og trusler, skaper utrygghet og ødelegger for læringsmiljøet for resten. Selvsagt skyldes noe av volden frustrasjon, at man har det vanskelig og svikt på andre områder. Men å utsette andre for vold og trusler kan likevel aldri aksepteres. En plass på må grensen gå!

Derfor tok jeg opp denne saken om vold og trusler i den videregående skolen i fylkestinget i dag, på vegne av Fremskrittspartiet. Vi foreslo seks konkrete punkter i et forslag. Blant annet åpenhet om avviksrapporter, bedre oppfølging av ansatte som utsettes for vold og anmeldelse av alle voldshendelser.

Jeg holdt på å ramle av stolen – igjen! For noen uker siden holdt jeg på å ramle av stolen da jeg fikk fullt gjennomslag i kommunestyret i Harstad i en annen sak. I dag holdt jeg på å gjøre det samme i fylkestinget i Troms og Finnmark.

På forhånd hadde Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti sagt at de ville stemme mot forslaget vårt. Så kom dagens store overraskelse. Da vi stemte over forslagene, viste det seg likevel at mange nok representanter fra de nevnte partiene stemte for forslagene fra Fremskrittspartiet. Så alle seks punktene endte opp med å bli vedtatt med stort flertall.

Dette ble vedtatt:

  1. Fylkestinget ber fylkesrådet foreta en gjennomgang av skolenes ordensreglement, og vurdere tiltak som gir lærerne mer autoritet og økt trygghet. Herunder å vurdere utvidede fullmakter til rektorer og lærere for bortvisning av elever som utøver vold eller fremsetter trusler.

  2. Fylkestinget ber fylkesrådet å vurdere hvilke reaksjoner som kan ilegges overfor elever som utøver vold og trusler i skolen. Som en del av dette vurderes det hvordan skolen kan øke involveringen av foreldre og foresatte ved alvorlige overtramp av ordensreglementet i skolen.

  3. Fylkestinget ber fylkesrådet gjennomgå rutinene og praksisen for politianmeldelse fra skolens side ved alvorlig vold og trusler. Fylkestinget ber også om at det sørges for en mest mulig lik praksis, slik at alvorlige voldshendelser og trusler alltid anmeldes.

  4. Fylkestinget ber fylkesrådet foreta en gjennomgang av hvordan ansatte i skolen følges opp og støttes i tilfeller der man har blitt utsatt for vold eller trusler fra elever eller andre.

  5. Fylkestinget ber fylkesrådet orientere fylkestinget to ganger årlig om avviksmeldinger som er registrert ved de ulike tjenesteområdene i fylkeskommunen.

  6. Fylkestinget ber fylkesrådet vurdere et «trafikklyssystem» for oppfølging, behandling og lukking av avvik. Et slikt digitalt system vil gi ansvarlige ledere og politikere mulighet til å fokusere på de avvik som er vanskelige å lukke. Grønt lys for de som er lukket, gult for de som er i prosess og rødt for de som er vanskelige eller ikke lar seg lukke.

Det er veldig bra! Ikke minst er det en erkjennelse at voldsspiralen i skolen må stoppes før det går for langt. Forhåpentligvis betyr dette at fylkeskommunen tar grep om situasjonen.

Igjen viser det seg at det nytter å aldri gi seg!