Skrevet av: Stine Jensine Nordnes, Spesialsykepleier innen psykisk helse. Harstad Rødt, representant i utvalg for helse og omsorg i Harstad kommune.

FACT er et samarbeid med kommunene Harstad og Kvæfjord, samt UNN ved Senter for psykisk helse og rusbehandling i Sør-Troms. FACT står for Flexible Assertive Community Treatment. Målet med et FACT-team er å kunne sikre oppsøkende, samtidige og helhetlige tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Dette er mennesker som trenger behandling både fra kommunehelsetjenesten og fra spesialishelsetjenesten. Hvor man ofte kan oppleve at det er gap mellom disse to tjenestene så vil man i et FACT-team jobbe sammen i ett og samme team fra både kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Ifølge artikkelen så blir FACT-teamet lagt ned på grunn av at psykiater i teamet har sagt opp sin stilling. Det er ikke gitt informasjon om at denne stillingen er utlyst på nytt av UNN. Det begrunnes med at det har tidligere vært vanskelig å rekruttere psykiater derfor legges hele teamet ned. Det er kjent at det i hele Norge er utfordrende å rekruttere psykiatere, men at det i Harstad ser det ut som det ikke er gjort et forsøkt en gang. Det er mulig å få rett menneske til rett jobb, ved å gi gode nok vilkår. Disse kan for eksempel være bedre lønnsvilkår eller andre arbeidsvilkår.

Brukeren av FACT-teamet som uttalte seg anonymt i artikkelen oppgir at han er bekymret for at tilbudet til de som trenger hjelp vil bli redusert. Bruker oppgir også frykt for å miste den personlige støtten som et FACT-team gir. Han er også bekymret for at alternative tjenester som vil bli gitt ikke holder samme kompetansenivå. Øyvind Arvola i Harstad kommune svarer med at det er startet kartlegging på individnivå for å sikre gode tjenester, men sier også tidlig i artikkelen at de som jobber i FACT per i dag skal i hovedsak jobbe med samme brukergruppe. Dette sier Arvola uten å utdype om hvordan kommunen skal kunne gi en tilsvarende god oppfølging til brukergruppen.

Her er det da allerede en psykiater som har sagt opp. Samtidig så skal de andre i hovedsak jobbe med samme brukergruppe. Men ikke alle slik det er uttalt nå. Vis det til nå har vært behov for denne sammensetning av helsepersonell som jobber med denne brukergruppen- så vil ikke opprivelsen av teamet endre behovet for tjenester. Skal det spares penger ved at de må gjøre andre oppgaver i kommunen?

Min bekymring rundt at FACT-teamet skal legges ned på grunn av at psykiater har sagt opp, er at dette er ikke hele bildet. FACT-teamet har fram til det blir lagt ned vært finansiert av spesialisthelsetjenesten, Harstad- og Kvæfjord kommune, samt med støtte fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Nå er dette prosjektet over fra Statsforvalteren sin side. Det vil si at kommunene og spesialisthelsetjenesten står økonomisk ansvarlig. Er det økonomi og sparing som gjør at dette gode tilbudet nå legges ned?

Det er god økonomi å ta vare på våre innbyggere. God økonomi for både samfunnet, brukeren, familien/pårørende og helsevesenet. Ved å ha tett oppfølgning er det større sjans for at brukeren kan komme ut i aktivitet/arbeid eller holde på en jobb. Pårørende vil kunne være trygg på at brukeren har tett oppfølgning og kan forhåpentligvis kunne være pårørende og ikke fungere som «helsepersonell» ovenfor brukeren. Det er dyrt å satse for lite på mennesker. Døgnopphold i spesialisthelsetjenesten er kostbart. Dette er kostnader som ikke blir trukket fra kommunen sin økonomi, men fra helseforetakene. Om pengene kommer fra den ene eller den andre burde ha mindre å si. Jeg ønsker meg et samfunn som satser på mennesker, som ønsker å gi god behandling og oppfølging til de som trenger det der de bor uavhengig av hvilket budsjett det kommer fra.

FACT er en dyrt team å drive, men det finnes forskning på at det gir veldig gode resultater. Mange kommuner har slike team som kommuner og spesialisthelsetjenesten betaler for selv etter prosjektperioden er over. Det er nå utlyst psykologstilling på Senter for psykisk helse og rusbehandling Midt-Troms for nyopprettet FACT-team. Man kan lure på om det er på grunn av at det er et nyoppstartet prosjekt i Midt-Troms med økonomisk støtte fra statsforvalter i Troms og Finnmark at de kan satse på god hjelp til en utsatt gruppe. Mens Harstad velger å legge ned sitt fungerende FACT-team da denne støtten er borte. Det er nasjonalt bestemt at psykisk helse og rus skal satses på i Norge. Men da stiller jeg meg spørsmålet om dette ikke gjelder i Harstad kommune?

Kan vi som medmennesker stå å se på at en av vår mest sårbare grupper ikke får den hjelpen som de trenger, men også fortjener?