Skrevet av: Årsmøte, Harstad SV.

Arbeidet med kollektivknutepunktet i Harstad har skapt stort engasjement blant innbyggere i Harstad – deriblant næringsliv, gårdeiere og ulike fagfolk. Mange har ytret seg kritisk til planene i lokalavisene. Argumentene som går igjen, er at det foreslåtte kollektivknutepunktet ikke er en god nok løsning – det blir trangt om plassen – med en blanding av biler, busser, drosjer og fotgjengere/syklister. Det legges ikke godt nok til rette for at området ved kaia blir et trivelig sted, med få grønne løsninger og uten den åpenheten mot havet som mange ønsker seg.

Harstad SV støtter disse argumentene, og mener at det foreslåtte kollektivknutepunktet ikke er godt nok for byen vår.

Sentrumsplanen for Harstad ble vedtatt i 2016 og skulle være styringsverktøyet for sentrumsutviklingen i årene etter. Nå, åtte år etter, har utviklingen i sentrum avveket såpass mye fra sentrumsplanen, at kollektivknutepunktet som er foreslått fremstår som en følgefeil av tidligere dispensasjoner fra sentrumsplanen. Det betyr at det er på tide å ta fram sentrumsplanen til revidering. Flere punkter i planen har ikke blitt fulgt godt nok opp, og vi mener at kollektivknutepunktet er et symptom på dette.

I sentrumsplanen står det:

«Sentrumsplanen må legge til rette for et samlet kollektivknutepunkt for hurtigbåt og buss. Det må skapes en situasjon hvor kollektivtrafikken får forrang foran biltrafikk».

«Nærheten til sjøen og det storskala fjordlandskapet med Vågsfjordamfiet er blant Harstad bys største styrker».

Harstad SV støtter en sentrumsutvikling som bidrar til at byen vår fremstår som levende og attraktiv for innbyggere og besøkende. Kollektivknutepunktet som er foreslått, mener vi ikke er til det beste for å utnytte sjøfronten, verken for kollektivtrafikken, drosjer eller for fotgjengere.

Vi må tørre å ta styring over utviklingen, la innbyggerne blir hørt, at premissene som lå til grunn for sentrumsplanen blir fulgt – hvor tilgjengelighet, trivsel og utsyn til Vågsfjorden styrer byutformingen.

Harstad SV vil jobbe for:

  • At vi ikke skal vedta en dårlig løsning fordi vi har hastverk. Trafikknutepunktet skal ligge der i mange år fremover, og vi ønsker oss en løsning som gir god og sikker trafikkavvikling. Vi må lage et forslag som tar hensyn til et levende og grønt byrom – slik som sentrumsplanen opprinnelig la opp til.

  • At det skal jobbes videre med en revidert utgave av sentrumsplanen, som tar inn de tiltakene som allerede er gjennomført siden 2016. Vi mener at byutviklingen ikke samsvarer med eksisterende sentrumsplan. En oppdatert sentrumsplan gjør det enklere å planlegge for god, fremtidig utvikling.

  • At vi tør å se på hele kvartalet i sammenheng, slik at vi skaper et kollektivknutepunkt og ikke en trafikkmaskin – midt i utsynet over Vågsfjorden.