Skrevet av Nina Dons-Hansen, gruppeleder Harstad Høyre

Regjeringen har sendt på høring en rekke forslag til endringer i barnehageloven. Den argumenterer med at det er behov for sterkere kommunal styring av barnehagene. Harstad Høyre har sendt inn høringssvar på dette og vi er uenige i flere av regjeringens forslag.

Den norske barnehagemodellen er bygd på en miks av offentlige, private og ideelt drevne barnehager. Det er godt dokumentert at det offentlige har store besparelser på at kommunene ikke driver alle barnehager selv. Private og kommunale barnehager utfyller hverandre, leverer like god kvalitet, og mangfoldet er ofte større i private og ideelle barnehager. Harstad Høyre mener derfor at det fortsatt må være opp til foreldrene å velge hvilken barnehage de mener er den beste for sine barn.

Private barnehager står for omtrent halvparten av alle barnehageplasser i Harstad kommune og er dermed en svært viktig del av tilbudet. Det er ikke full, reell barnehagedekning i Harstad og vi frykter at dersom regjeringens forslag blir vedtatt, vil det gjøre det enda mer utfordrende å tilby full barnehagedekning fremover.

Harstad Høyre er imot at kommunene skal få mulighet til å redusere antall plasser private barnehager godkjennes for. Vi mener forslaget svekker forutsigbarheten for private og ideelle barnehager, noe som igjen vil gå utover kvaliteten og innholdet i tilbudet. Harstad Høyre vil at det fortsatt skal være foreldrene som har rett til å velge det som er best for sitt barn, ikke hver enkelt kommune.

Harstad Høyre frykter at de foreslåtte endringene vil føre til at gode barnehager der kapasiteten er fullt utnyttet, kan miste plasser de er godkjent for bare fordi kommunen vil opprettholde plasser i andre barnehager som ikke har samme tilbud eller er like attraktiv. I tillegg betyr forslaget mer byråkrati fordi hver enkelt kommune som må bruke mye mer tid til i å utforme tilskuddsregler, sikre likebehandling eller begrunne unntak i mye større grad enn i dag. Vi er imot å gi kommuner mulighet til å detaljstyre tilskuddet private barnehager får.

Kostpris skal ikke være et hinder for å velge barnehage. Et godt måltid servert av trygge voksne i barnehagen er med på å utjevne sosiale forskjeller. Kostpenger bør derfor automatisk inkluderes i moderasjonsordningen for pris i barnehagen. Dette gjør at familier som har rett til subsidiert barnehageavgift også får støtte til matpenger i barnehagen.

Kommunene er både barnehageeier og barnehagemyndighet. Det er derfor viktig at kommunene likebehandler kommunale og private barnehager. Vi frykter at kommunal overprøving av foreldrenes valg vil svekke tilliten til kommunen.

Harstad Høyre mener at endringene som er foreslått ikke er tilstrekkelig basert verken på kunnskapsgrunnlag eller konsekvensutredninger, noe som er en betydelig svakhet.

Vi mener det fortsatt må være valgfrihet for foreldre og barn når det gjelder valg av barnehage. Dette vil føre til et bedre barnehagetilbud for alle. Prinsippet om likebehandling er i spill med foreslåtte endringer. Vi er imot økning i saksbehandling og byråkrati som de foreslåtte endringene vil føre til. Kommunene skal være der for familiene, ikke omvendt. Foreslåtte endringer vil kunne føre til færre private og ideelle barnehager i fremtiden – og det er ingen tjent med.