Skrevet av: Kommunestyrerepresentantene Katrine Flostrand, Randi Bruun, Pål Johansen, Hugo Heimgård, Birgit Marskar Larsen, Laila Benjaminsen, Lars Kristian Berg og Gunnhild Andreassen.

I rådmannens og deretter formannskapets budsjettforslag er det lagt inn en reduksjon i antall sykehjemsplasser med 22 plasser (da er 9 rom som er i bruk ved SBS, og 5 som nå står tomme ved SBS og 8 rom ved GBS tatt med i regnestykket). GBS foreslås endret til bofelleskap med hjemmetjeneste, Omsorg + også kalt Novatunet. Omsorg + forutsetter ifølge kommunedirektør at hjemmetjenestene som er lokalisert i samme bygg tar sin del av omsorgstjenestene som tidligere ble gitt av ansatte på GBS. Det er i samme budsjettforslag angitt en reduksjon i hjemmetjenesten med 3 % kutt. Vi mener at om flere skal få sine pleietjenester hjemme og i bofelleskap omsorg + må hjemmebaserte tjenester styrkes, ikke kuttes.

Nedlegging av SBS og GBS foreslås nedlagt av formannskapet for å få ned dekningsgraden, som påstås å ligge for høyt. Det er visstnok for enkelt å få sykehjemsplass i Tjeldsund kommune.

I KS konsulent Håvard Moe sin presentasjon på økonomiseminaret den 29. mars i år viser en graf utvikling i antall eldre i Tjeldsund kommune, der økningen til sammen er størst i år og neste år med 50 personer ekstra over 80 år. Deretter følger en jevn økning av antall eldre over 80 år de neste årene. Eldrebølgen er her nå! Og med økt antall eldre over 80 vil også dekningsgrad automatisk gå ned, selv om alle sykehjemsplasser beholdes som i dag.

Vi som leverer denne interpellasjonen mener dagens pleie- og omsorgstilbud må styrkes – ikke bygges ned. Jobben med en helse- og omsorgsplan er nettopp startet. Det er viktig at ting tas i rett rekkefølge. Først en plan og oversikt over behov, deretter en justering av tilbudet til å passe til behovet som finnes. Det blir ikke færre eldre som trenger og har krav på et pleietilbud ved sykehjem – selv om vi legger ned 22 rom. Tvert imot. Det blir flere eldre med behov og som vil få vedtak om sykehjemsplass – som også KS sin oversikt viser. KS viste også til at pasientgruppa med demens er sterkt økende i årene som kommer, og de som utvikler demens blir stadig yngre.

En annen plansje i presentasjonen til KS viser at Tjeldsund kommune bruker i snitt 230.000 kroner mindre enn gjennomsnittet i Norge per sykehjemsplass. Dette skyldes i hovedsak at vi har bygg som har lave driftskostnader. SBS er det bygget som har lavest driftskostnader i kommunen!

Om vi nå legger ned for å bygge et nytt omsorgssenter vil lånekostnader øke dramatisk. Netto driftskostnader per sykehjemsplass blir økt dramatisk. Vi spør oss om en kommune på Robek har råd til dette? Tertialrapporten for 1. tertial 2023 viser at vi ikke leverer på et eneste økonomiske måltall. Kommunen har ikke råd til å ta opp lån for å investere i et nytt omsorgssenter. Verken i år eller de neste årene som kommer. Men omsorgstjenesten må vi likevel levere. Hvordan skal vi få til dette? Det er vår jobb i kommunestyret å finne ut av. Hva med å lytte til de ansatte? De ansatte ved tillitsvalgte har levert et forslag om endre SBS til en ren demensavdeling. Der tjenesten som gis kan spesialiseres målrettet til denne gruppen som er sterkt økende, og de som rammes blir stadig yngre. Det vil i årene som kommer være behov for økt antall plasser knyttet til demens. Vi spør oss hvordan skal Tjeldsund kommune levere gode tjenester til denne gruppen?

Eldrebølgen kommer ikke, den er her nå. Bygging av et nytt omsorgssenter vil ta tid. Flere år. En tid vi ikke har. Og for penger vi ikke har råd til å låne, og som vil ramme andre områder av kommunen hardt. Blant annet de yngste og deres tilbud. Vil vi det? Når vi vet at det å lokke unge til å bo i vår kommune er vår viktigste jobb fremover. Det er de yngre det blir kamp om.

Vi som leverer denne interpellasjonen, mener det er uansvarlig å gjøre vedtak på mangelfulle saksutredninger og der økonomiske analyser og utredninger over alle kostnader og inntekter et vedtak vil innebære er fraværende.

Vi har derfor følgende forslag til vedtak:

«Votering i sak angående en mulig nedleggelse av SBS og GBS utsettes til en helse- og omsorgsplan er på plass og en har oversikt over kommende behov for sykehjemsplasser i kommunen. Saksutredningen må belyse både økonomiske konsekvenser og ivaretakelse av omsorg (brukerperspektivet)».