Meninger:

Kvæfjordmarka gror igjen

Granskogen er i ferd med å ødelegge marka som rekreasjonsområde.

GROR Utsnitt av Kvæfjordmarka. Rødmoldheia på 630moh i bakgrunnen.  Foto: Stein Gunnar Moksness

meninger

Kvæfjordmarka som vi kjenner den, med sin fantastiske varierte og flotte natur, vil om noen år være ødelagt som rekreasjonsområde om det ikke tas konkrete grep. Årsaken er granskogen som sprer seg i ekspressfart langt utover de store plantefeltene – og også høyt til fjells. Jeg har med selvsyn sett nye grantrær på Råheia og nær Tørklevatnet (ca. 450 moh.), – grelle eksempler på spredning fra feltene som ble beplantet på typisk 200–250 meter over havet. Jeg vil grovt anslå at rundt regnet 50 prosent av marka i dag består av tett granskog som hvert eneste år utvider arealet sitt gjennom naturlig spredning. Når man går i marka gjelder det å gå utenom granfeltene. Det er TRIST å erfare at så store deler av utmarka blir mer og mer mørk og utilgjengelig.

Granskogen er tilnærmet ugjennomtrengelig og har en overveldende DØD skogbunn. Det er et 100-årig mørke som legger seg der grana plantes. Skogbunnen, som før grana etablerte seg, tilbød næringsrikt gress og lyng som beite for sau/kveg og ville dyr og fugl, som tilbød bær og sopp, er i dag dekket av barnåler der ingenting gror verken for dyr eller mennesker. Granskogen er mørk og trist både sommer som vinter mens bjørkeskogen er inviterende, lys og levende. Det bør ikke være tvil om hvilken skog og miljø man ønsker å oppleve på tur!

Utplantinga av gran og den naturlige spredning som fulgte derav fortrenger de naturlige arter i naturen og truer det biologiske mangfoldet – og som resultat får vi en svært fattigere natur.

(Det er en myte at granskog er spesielt miljøvennlig, snarer tvert imot. I skogøkosystemet er opp mot 80 prosent av karbonet faktisk lagret i skogsjorda. Planting, flatehogst og replanting er dårlige miljøtiltak fordi slik skogbruk bidrar til store klimagassutslipp.)

Det var politiske beslutninger som med gode intensjoner engang for 50–60 år siden førte til at granskogen ble etablert her i nord. Likeledes bør det i dag gjøres nye politiske vedtak som på sikt kan sikre marka for nye generasjoner.

Harstads politikere bevilget tidligere i år 300.000 kroner til utplanting av mere gran, tro det eller ei! Kvæfjords politikere bør gå motsatt vei – de oppfordres hermed til årlig å bevilge samme beløp (300.000 kroner), men da for å fjerne granskogen. Nedhogging av de svære granfeltene vil gi nye og bedre muligheter for utnyttelse av Kvæfjordmarka til rekreasjon, trivsel, bolyst og næring! Samtidig bør man politisk arbeide for endring av kravet om gjenplanting, slik at eier kan velge å plante tresorter som naturlig vokser og trives i vårt klima, for eksempel furu, bjørk eller andre bladtrær, eventuelt å ikke plante. Det bør samtidig arbeides fram et forbud mot utplanting av fremmede treslag med høy økologisk risiko. Leve Kvæfjordmarka uten gran!