MENINGER:

– Norske politikere kan enkelt snu flyttestrømmen fra distriktene. Spørsmålet er om de vil!

Unge mennesker flytter fra distriktene, og få kommer tilbake. Befolkningen blir stadig eldre, noe som øker behovet for pleietjenester.

Bård Meek Hansen  Foto: Frank R. Roksøy, Harstad Tidende

meninger

Mens politikerne er opptatt av at det må skapes flere nye arbeidsplasser sliter de fleste bedriftene i utkant Norge med å få tak i kompetent arbeidskraft. Man er inne i en ond og selvforsterkende sirkel, som før eller senere vil føre til at distriktene blir lagt øde. Hvordan kan vi snu denne negative utviklingen?

Etter min mening finnes det bare en løsning dersom man skal få dette til, og det er å redusere inntektsskatten markant.

Grovfjord Mek. Verksted ligger i Sør-Troms, og har hatt en rivende utvikling de siste årene. Vi har løst vårt bemanningsbehov ved å rekruttere dyktige fagarbeidere og ingeniører fra utlandet. De kommer ikke til Grovfjord på grunn av vakker natur og ren luft, men utelukkende fordi de tjener MYE bedre i Norge enn i sine respektive hjemland.

Norske fagarbeidere og ingeniører er tilnærmet umulig å rekruttere, med et hederlig unntak for nyutdannede. Problemet med dette er bare at vi lærer dem opp, og så forsvinner de til mer sentrale områder.

Dersom man reduserer inntektsskatten vil man oppnå den samme effekten som vi har når vi rekrutterer fra utlandet. I tillegg oppnår man mange andre fordeler for de som bosetter seg:

- Økt kjøpekraft vil føre til at boligprisene stiger noe som er viktig med tanke på å få et boligmarked som fungerer.

- Det blir lettere for folk å ta opp lån og investere i egen bolig. I dag er det tilnærmet umulig å bygge bolig, da bankene har høyere krav til egenkapital og sikkerhet enn i byene.

- Global oppvarming krever drastiske tiltak for å få ned utslipp av CO2. Et av virkemidlene er å øke avgiftene på drivstoff, noe som rammer distriktene ekstra hardt da det knapt finnes kollektive alternativer. Redusert inntektsskatt og økt kjøpekraft vil bidra til at folk kan eliminere denne ulempen ved å gå over til elbil.

- Det at folk flytter til distriktene vil føre til økt tjenestetilbud og bedre service.

- Får man folk til å bo i distriktene over noen år, vil mange forhåpentligvis også bli boende etter at virkemidlene er trappet ned.

Utfordringen er om vi har politikere som skjønner dette og som er villig til å ta et slikt virkemiddel i bruk. Så langt i valgkampen er det bare tomme fraser og lite konkret som kommer fra mer eller mindre alle partiene. De fortsetter i samme gaten som de har gjort de senere årene, og den økte fraflyttingen er et klart bevis på at dette ikke fungerer.

Om dette skal være et tidsbegrenset virkemiddel (5-10 år), om man skal redusere virkemidlene gjennom perioden, hvilke deler av Norge dette skal gjelde for, dette er ting som må avklares.

Det som HASTER er å få snudd utviklingen før det er for sent.

Det burde ikke stå på penger. Spørsmålet er om vi har politikere som forstår alvoret?