MENINGER:

– Nei til økt oppdrettsvirksomhet i Øyriket

Øyriket nord for Harstad  har vært ettertraktet som område for stadig flere oppdrettsanlegg. 

Edvin Eriksen (SV).   Foto: Øivind Arvola

meninger

Naturskjønne områder rundt Grytøy, Bjarkøy, Sandsøy og Kjøtta har allerede alt for mange slike anlegg. At det allerede er ei stor belastning for de som bor i øyriket synes ikke ha noen som helst betydning når politikere behandler søknader om oppdrettslokasjoner.

Havbruk og oppdrett av laks genererer betydelig antall arbeidsplasser og har ei viktig økonomisk betydning. Men - på samme måte som med oljevirksomhet, har næringa alvorlige miljømessige negative konsekvenser. Den seinere tida har vi også opplevd hvordan sentrale aktører i næringa soper inn enorm økonomisk rikdom, samtidig som de opptrer stadig mer kravstore,arrogante og usosialt. Rikdommen har de tross alt høstet på våre lokale hav-allmenninger- som de nesten gratis har fått disponere. Samtidig utelukkes alle andre fra de samme områdene.

Ved Mollvika og Oterneset ønsker nå Salmar Farming AS å utvide den såkalte biomassen (laks) med mer enn 5000 tonn. De to lokalitetene ligger kun 400 meter fra hverandre - noe som er uforsvarlig tett med tanke på vekst og spredning av lakselus. 2 km unna Oterneset - utenfor Skjellesvika har Sallaks AS ytterligere et stort anlegg. Belastningen på dette området er allerde uforsvarlig stor.

Ved etableringen i Mollvika i 2016 ble lokalbefolkningen fortalt at etableringen skulle være ei avlastning for Oterneset. Sånn ble det ikke. Næringa oppnår gang etter gang å utvide virksomheten for all framtid, gjennom etablering av såkalte midlertidige biomasseøkninger. Det er en alvorlig tilsnikelse som ansvarlige politikere må stoppe.

Produksjonsområde 10, Andøy-Senja, har gul farge i det såkalte trafikklys-systemet. Gul markering betyr at det ikke er forsvarlig å øke biomassen- spesielt med tanke på luseplager og spredning av sykdom. Det er rett og slett uforståelig at det da gang på gang åpnes for å øke tettheten av laks . I saka som nå skal behandles i Plan og næringsutvalget anbefales det å gi tillatelse - på tross av den store risikoen.

Oppdrettsnæringa er fortsatt ikke miljømessig bærekraftig. Utviklinga av nye anlegg som hindrer luseskader, lusespredning, omfattende fiskedød og spredning av giftstoffer går altfor sakte. De enorme inntektene i næringa tilsier at næringa på en helt annen måte kan utvikle tiltak for å drifte ansvarlig. Ingen ting er viktigere enn miljøet vårt. Kortsiktige penger er mindre viktig en miljøet i havet.

SV er klar og tydelig på at det ikke skal gis nye eller utvidede tillater til lakseoppdrett før næringa på en helt annen måte kan vise at de drifter på en miljømessig bærekraftig måte. Derfor var det også viktig for SV i Harstad at vi i den politiske plattformen presiserte at det ikke skulle tilrettelegges for nye arealer for oppdrett før ny teknologi sikrer mindre utslipp.Dette har AP,SP,V,,KrF og SV sluttet seg til. Slik ny teknologi av betydning er absolutt ikke på plass. Den utvidelsen av virksomhet det nå er søkt om ved Oterneset og Mollvika er åpenbart i klar konflikt med hensikten med denne klare formuleringa i samarbeidsplattformen for posisjonspartiene i Harstad. SV forventer at politikerne ved behandlinga i Plan og økonomikomiteen advarer mot innvilgelse av søknaden fra Salmar Farming AS.