MENINGER:

Garantert barnehageplass

Den siste tida har det vært en viktig politisk debatt om barnehagetilbud.

  Foto: FRANK ROGER ROKSOY

meninger

Det er stor enighet i det politiske miljøet om at vi må ha et trygt og godt barnehagetilbud til alle som ønsker det. I det alt vesentlige har vi allerede det i Harstad. Enkelte avisoppslag kan ha gitt inntrykk av noe annet.

Vi har mange nok og store nok barnehager til å få plass til alle som ønsker det. Noen vil ikke umiddelbart kunne få plass i akkurat den barnehagen de ønsker, men i en annen barnehage. Det er ikke til å unngå i enkelte situasjoner.

Utover året vil det alltid komme til enkelte nye søkere. Slike søkere som kommer til i løpet av året tas inn fortløpende, men utfordringen nå er at når vi passerer halvveis ut i barnehageåret er kapasiteten med tanke på barnehagepersonell oppbrukt. Dermed må noen vente på ledig plass f. eks fra april til august. Det er uheldig og det ønsker vi å gjøre noe med så snart som mulig. Utfordringen er at en slik personellmessig kapasitet mot slutten av barnehageåret også krever like mange ansatte i barnehagene første halvdel av barnehageåret – i et halvt år med betydelig færre barn.

Vi må rett og slett drifte barnehager med flere ansatte enn strengt tatt nødvendig det meste av året. Noen vil sikkert mene at det vil være en styrke for barnehagetilbudet – og det er sant. Utfordringen er at vi må finne 10-15 millioner ekstra for å få til en slik personaløkning. De pengene kan vi absolutt ikke hente fra eldreomsorgen. Heller ikke fra skolene. Det vil naturligvis heller ikke hjelpe om vi tar bort 86 millioner kroner som kommer inn fra eiendomsskatten – slik FrP har foreslått. Reduksjon av ansatte på rådhuset har kommunedirektøren allerede foreslått – for å berge stillinger i eldreomsorgen. Løsningen med tanke på 10-15 millioner ekstra til barnehagene er derfor ikke så enkel som noen vil ha det til.

Det er svært viktig at ingen som ønsker å flytte til Harstad skal stoppes av mangel på barnehageplass. Derfor gjorde kommunestyret nå i april et vedtak som garanterer barnehageplass innen en måned for de som flytter til Harstad etter at søknadsfrist for hovedopptak er gått ut, og som har lovfestet rett til barnehageplass. Eventuelle økonomiske konsekvenser skal innarbeides i budsjettet. Hele kommunestyret sluttet seg også til et tilleggsforslag fra Rune Stenstrøm (Høyre) der kommunedirektøren bes om å fremme ei sak for kommunestyret om hvilke tiltak som må gjennomføres for å oppnå full reell barnehagedekning. Ei slik sak skal fremmes så snart som mulig.