Harstadidrettens enstemmige prioritering av anlegg

Idrettsbyen Harstad og Harstad idrettsråds anleggsutvalg.

TURNHALL: Slik kan en turnhall innredes etter ønske og behov skissert av turnforeningen. 

meninger

Harstad idrettsråd presenterte i 2017 rapporten Idrettsbyen Harstad. Rapporten var resultat av et toårig prosjektarbeid der alle idrettslag og alle idrettsanlegg ble vurdert i forhold til prioritering av anleggsbehov. Rapporten endte med en femdelt prioritering som forenklet kan fremstilles som følger:

Prioritet 1: Anlegg for is-idretter, kampsport og for turn

Prioritet 2: Sammenhengende turløypenett i Harstadmarka

Prioritet 3: Utviklingsplan for Kilkam skistadion som hovedarena for langrenn

Prioritet 4: Utredning av en fremtidig Stangnes idrettspark med flerbrukshall

Prioritet 5: Utredning av fremtidig revitalisering og bruk av Harstad stadionområde

Under presentasjonen i 2017 var kommunens varaordfører til stede og lovte tilhørerne at dersom harstadidretten ble enig om en prioritering i forhold til nye anlegg, skulle politikerne følge denne prioriteringen.

Harstad-idretten vedtok deretter enstemmig i 2018 å følge idrettsrådets anbefalte prioritering, og idrettsrådet jobbet deretter videre med dette i Harstad idrettsråd anleggsutvalg. Det ble etter hvert klart at det ville være best å løse turnforeningen anleggsbehov og også kampsportenes anleggsbehov, som del av et større flerbruksanlegg i tilknytning til ny videregående skole, og dette er senere fulgt opp av kommunen i planleggingen av skolen og det tilhørende idrettsanlegget.

TURNLEDER: Geir Borch Karlsen håper politikerne følger opp signalene fra valgkampen, og anmoder idrettslagene om å stille på årsmøtet i idrettsrådet onsdag.  Foto: Ivar Hjelvik

I valgkampinnspurten høsten 2019 var ledende politikere fra alle partiene samlet til debatt på UiT, og alle som en var klare på at det nå var turnforeningens tur å få et lenge etterlengtet oppgradert idrettsanlegg, og også få mulighet til å gi et tilbud til alle på ventelisten. Vi håper dette er et løfte de vil stå ved også når finansieringsspørsmålet kommer på bordet.

Idrettsrådet har nå satt søkelyset på is-idrettene og vi håper det snarlig også kommer en endelig løsning for is-idrettenes anleggsbehov, som neste trinn før å løse resterende behov under prioritet 1. Det er bra, vi heier på dere!

Turnhall til 1000 gymnaster – 650 på venteliste i dag

Harstad turnforening har nå jobbet i snart 10 år for en egen turnhall. Turnhallprosjektet vårt beveger seg fortsatt fremover, men alt for sakte for våre utålmodige gymnaster, trenere og foreldre, og ikke minst våre håpefulle på venteliste. Ønsket er å kunne gi et tilbud til ca. 1000 gymnaster når turnhallen er klar. Det vil medføre et tilbud til alle på venteliste, og det vil gi oss mulighet til å også tilby turn som sideaktivitet i form av styrke, koordinasjon og bevegelighetstrening også til unge som driver med en annen primæridrett. Dette i tillegg til at treningstiden vil bli betydelige effektivisert da vi slipper opp- og nedrigging.

Vi er nå drøyt 260 medlemmer i turnforeningen, og ventelisten har økt fra ca. 550 til ca. 650 personer. Vi gleder oss til å ta opp ca. 50 nye gymnaster i løpet av sommeren.

Kommunalt idrettsanlegg ved ny videregående skole

Harstad turnforening jobber sammen med kommunen og Harstad idrettsråd for at det skal bli bygget en turnhall som del av den nye videregående skolen i Harstad som skal komme mellom Equinor-bygget og skipsverftet. Planen er at kommunen skal bygge og eie idrettsanlegget og leie dette ut på dagtid til fylkeskommunen, og det er inngått en intensjonsavtale mellom kommunen og fylkeskommunen om dette. Prosessen har dessverre blir forsinket av både fylkessammenslåing og andre tidkrevende utfordringer, herunder økonomi. Først for cirka en måned siden fikk Harstad kommune det endelige arealbehovet fra fylkeskommunen. Dette tilsvarer en idrettsflate tilsvarende to håndballbaner. Øvrige idrettsanlegg som skal bygges i dette flerbruksanlegget må finansieres av kommunen og av brukerne. Det er ikke fattet noe finansieringsvedtak for idrettsanlegget, men kommunen har satt av 200 millioner til dette i langtidsplanen. Det gjenstår likevel mye arbeid før turnhallen realiserer seg som del av idrettsanlegget ved ny videregående skole.

Turnhallen slik den kan se ut innvendig

Vi har bidratt inn i kommunens prosessen og gitt våre innspill på de møter som har vært avholdt. Ved siden av dette har vi jobbet turnfaglig med hvordan vi ser for oss at turnhallen kan se ut innvendig. Vi har tatt utgangspunkt i at vi vil få 1500–2000 m² idrettsareal tilgjengelig, hvorav vi ser for oss å innrede ca. 2/3 av arealet med fast installert turnutstyr. Den resterende 1/3 av idrettsarealet ser vi for oss behold i «gymsal-form» uten faste installasjoner, for å legge til rette for allsidig aktivitet og flerbruk, for eksempel med kampsportene eller andre.

Anmodning til idrettslagene

Onsdag 17. juni klokka 18 er det årsmøte i Harstad idrettsråd i Stangneshallen. Årsmøtet er harstadidrettens øverste organ, og møtet legger føringer for hva idrettsrådet som fagorgan skal arbeide med og for det kommende året. Idrettsrådet har nylig fornyet avtalen med kommunen, og skal rådgi kommunen i idrettsfaglige spørsmål, herunder ift. prioritering av investeringsmidler til idrettsanlegg.

Harstad turnforening ber alle idrettslagene i kommunen om å møte opp på årsmøtet, og om å fortsatt støtte opp under den enstemmige prioriteringen harstadidretten har presentert politikerne og for byens befolkning, for snart 3 år siden.

Det er så langt ikke fattet et eneste kommunalt vedtak som sikrer at de prioriterte anleggene faktisk blir realisert. Det er derfor svært viktig med idrettslig stamina i dette arbeidet. Å få realisert de prioriterte anleggene er et maratonløp, med en rekke hinder som dukker opp underveis.

Det handler om at Harstad i fremtiden skal kunne bli den idrettsbyen vi håper på, med de effekter dette har både i forhold til fysisk og mental folkehelse, integrering og arbeid med å unngå sosialt utenforskap. På toppen av dette kommer toppidrettsutøverne og derved resultatene som breddesatsingen legger grunnlaget for.

Det vil være svært uheldig om det arbeidet som nå har pågått i 5 år, skulle bli satt tilbake til start nå. Det vil også være svært uheldig dersom harstadidretten skulle fremstå som splittet ift. prioriteringene. Det vil kunne redusere vekten av idrettsrådets anbefalinger til kommunen, og vil kunne gjøre det vanskeligere å få gjennomslag for nye kommunale investeringer til idrettsanlegg.

Vi ses i Stangneshallen på onsdag klokka 18!

Hold ut – Alt blir bra!