Ny statistikk: Trafikken i Norge tryggest i Europa