Olaf Scholz tatt i ed som tysk statsminister

foto