Koronarammede bedrifter i fylket kan få opplæringsmidler