Dette skriver Geir Knutson i en pressemelding fredag.

Knutson er bekymret over befolkningsutviklingen i landsdelen. Landsdelen taper befolkning fordi flere flytter ut enn de som kommer tilflyttende. I hovedsak er det utkantkommunene som kommer dårligst ut i flyttestatistikken.

Oversikter over innenlandske flyttinger viser at det er de mest sentrale kommunene som har vekst i befolkningen. Dette gjelder både på nasjonalt nivå, og innenfor det enkelte fylke, for eksempel er befolkningsnedgangen i Nordland første halvår mer enn dobbelt så stor som for samme tid i fjor, skriver Knutson.

- Når 40% av befolkningstilveksten kommer i Oslo og Akershus, blir dette en utfordring for oss. Dette er utvikling som har vist seg vanskelig å snu, og som derfor er ekstra bekymringsfull, sier Geir Knutson.

En av forklaringen til at folk flytter fra mindre sentrale områder, er paradoksalt nok bedring av tilbudet på arbeidsmarkedet. I perioder hvor det er vekst i økonomien og jobbtilbudene øker, øker også flyttingen til de mer sentrale områdene hvor tilbudet er størst.

Dette er en utvikling som bidrar til redusert arbeidsledighet i små utkantkommuner, men uten at det er etablert nye arbeidsplasser.

Selv om reduksjonen i ledigheten er mindre i den nordlige landsdelen enn for landet som helhet, er det grunn til å understreke at utviklingen på arbeidsmarkedet er positiv også i de fire nordligste fylkene.

Variasjonen mellom kommunene er imidlertid stor og enkelte kommuner opplever en ledighet rundt 10%.

– Vi har en stor utfordring knyttet til å opprettholde bosettingen og skape nye arbeidsplasser utenfor de største tettstedene og byene.

- Skal vi få til en ytterligere reduksjon i ledigheten – uten at arbeidskraften eksporteres ut - må antall kompetansearbeidsplasser øke også utenom de største tettstedene og vi må få bedre rammebetingelser for fiskeindustrien og prosessindustrien, sier LU-leder Geir Knutson.

BEKYMRET: Lederen i Landsdelsutvalget, Geir Knutson, er bekymret over at folketallet synker i landsdelen. Det er spesielt de små distriktskommunene som tappes for innbyggere. Foto: Odd Leif Andreassen