Slik turen fremstilles i reportasjen var vel dette heller et lobbyfremstøt overfor de politikerne som skal bestemme hvor eventuelle nye anlegg skal plasseres rundt Grytøy, Bjarkøy og Sandsøy. Reportasjen var utrolig ensidig i sin beskrivelse av en næring som må sies å være i en miljøkrise.

Negative sider forties

Den angripes i dag fra mange hold for forurensning rundt anleggene, lakselus som ødelegger villaks- og sjø-ørretsstammene og forgiftning av havet med antilusmidler. Disse negative sidene av næringen var selvsagt ikke en del av programmet, men journalisten kunne jo på egen hånd knyttet en kommentar til Halleluja-beskrivelsene av alt det positive. Det er blitt oss fortalt at initiativet til denne "informasjonsturen" var tatt av ordfører Marianne Bremnes og leder i Harstad arbeiderparti Karianne Oppsal. Sistnevnte har også vært fylkesråd for næring, og på bakgrunn av dette vervet er det grunn til å tro at hun er på fornavn med samtlige lakseoppdrettere i området.

Prioriteringer

Det synes slik at det er viktigere å ta hensyn til 3 - 4 oppdrettere som verken bor- eller skatter til Harstad kommune, enn å lytte til 400 - 500 berørte øyboere som både bor og skatter til kommunen. Vi gjør oppmerksom på at Marianne Bremnes også er ordfører for oss øyboere. De aller fleste av oss, sikkert over 95 prosent, er motstandere er av nye anlegg med gammel teknologi. Også vi ser at oppdrettsnæringen er en viktig næring for landet, men all utvidelse i vårt område må skje med lukkede og forurensningsfrie merder.

Død fjord

Forurensningen er allerede i dag alt for stor. Ordføreren tar helt feil når hun tror at det er de "gule ballongene" på havet vi frykter. Da lokaliteten ved Sandsøy ble opprettet, gikk det tidligere Bjarkøy kommunestyret 2 ganger enstemmig i mot opprettelsen. Denne beslutningen ble gjort av personer med stor lokalkunnskap, som med egne øyne hadde sett og opplevd hva over 20 år med oppdrett hadde gjort med villfisken i Dybingen/Akkarnes-området. Dette området har gått fra å være et av de mest fiskerike områdene, til å bli en nærmest død fjord.

Matfisk i lange tider

Her ble kommunestyret overkjørt av fylkeskommunen, og anlegget ble opprettet. Anlegget ved Sandsøya er plassert midt på den beste fiskeplassen i området "Lille Molvikgrunnen". Her har lokalbefolkningen på Sandsøy og Grytøy hentet sin matfisk i generasjoner gjennom flere hundre år. Vi undres: Har vi øyboere ingen historiske eller juridiske rettigheter? Det er også lokalisert et anlegg ved Kjøtta. Dette ble først foreslått plassert ved Rogla. Vi alle husker det forferdelige oppstyret det, den gangen, ble av folk i byen. Da tok Harstad kommunestyret og flyttet det ut til oss i stedet.

Faretruende tegn

To av våre beste fiskeplasser for uer har i årevis vært "Trubakken og Brattegga". I dag ueren borte fra disse plassene. Dette er fiskeplasser som ligger mellom lokalitetene på Sandsøya og Kjøtta. Slike observasjoner gjøres også i uer-meer i Toppsundet. Dette er indikasjoner på at forurensingen har skjedd også i disse områdene. Vi bragt i erfaring at ueren er på "rødlista" over utrydningstruede arter. Da forslag til ny "Kystsoneplan i Sør-Troms" ble fremlagt, ble det utarbeidet høringsuttalelse både for Skjellesvika og Toppsundet. Når det gjelder Skjellesvika så undres vi på om høringsuttalelsen er lest. Det er en lokal kysttorskestamme som gyter i området Skjellesvika/Elvekroken.

Fullstendig uakseptabelt

Fra januar til april hvert år fisker både yrkesfiskere og fritidsfiskere i dette området. I de siste par årene er fangstene gått tilbake. Det er grunn til å tro at dette skyldes oppdrettsanleggene. En ting er sikkert, kommer det et nytt anlegg i Skjellesvika, vil fisken forsvinne også fra dette området. Når det gjelder Toppsundet ser vi at de foreslåtte områdene er tatt ut av planen, men vi har forstått det slik at kommunepolitiker Kari Anne Oppsal ba om utsettelse av behandlingen i oktobermøtet i kommunestyret. Dette på grunn av at hun ønsket å få plassert to nye anlegg på Grytøysiden av Toppsundet. Dette er fullstendig uakseptabelt.

Aldri ute på havet

Dersom dette skjer, vil også Toppsundet være ødelagt. Det er evig nok med oppdrett på den ene siden av sundet !! Vi tror at Harstad kommunestyre, for det meste, består av personer som sjelden eller aldri er på havet og fisker i vårt område. Vi mener derfor at det er utrolig viktig at ordføreren og partilederne sørger for at samtlige kommunepolitikere får en god og balansert kunnskap om oppdrettsnæringen, ikke bare fra næringen selv, men også fra personer som har kunnskap om all ulempen som følger med. Dette er nærmest en betingelse for at kommunestyret på skikkelig vis kan behandle saken.

Livskvalitet og bolyst

Vi øyboere ønsker svært gjerne å være med i en slik informasjonsprosess. Om nødvendig, mener vi at behandling saken utsettes til over nyttår.  Dersom de tre nevnte nye anlegg mot formodning skulle komme, vil vår livskvalitet og bolyst bli redusert og verdien av våre eiendommer forringet. Samtidig vil noen få "laksebaroner", som ikke skatter til vår kommune, håve inn millioner. Dette kan vi i øyriket ikke akseptere!!!